Compiler
24.2.2005

EU-Venäjä -suhteissa kehitystä näkyvissä

Presidentti Vladimir Putinin toisella toimikaudella Venäjän talousuudistukset ovat edenneet aiempaa verkkaammin. Sama pätee Venäjän ulkosuhdesopimusten valmisteluun.

EU:n ja Venäjän väliset suhteet perustuvat 1.12.1997 voimaan astuneeseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka valmisteltiin 1990-luvun alkupuoliskolla eli varsin erilaisessa tilanteessa kuin missä olemme tänään. Alkujaan kymmenvuotiseksi kaavaillun sopimuksen voimassaoloaika päättyy vuonna 2007, mutta jatkuu automaattisesti vuosi kerrallaan ellei sopimusta irtisanota.

Sopimus sisältää suosituimmuusperiaatteeseen pohjautuvan kaupan vapauttamisen, määrällisten rajoitusten poistamisen ja lainsäädännön yhdenmukaistamisen. Lisäksi se käsittelee yritysten perustamista ja toimintaa, palveluja, maksusuorituksia ja pääomien liikkuvuutta, kilpailua sekä immateriaalisten oikeuksien suojaa.

Sopimus mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön ja jopa vapaakauppa-alueen perustamisen. Sopimus on kuitenkin monilta osin epämääräinen ja siihen kohdistuu runsaasti tyytymättömyyttä. Myös sopimuksen toimeenpanoelinten työskentely on kangerrellut jo pitkään.

Sopimuksen ja sen toimeenpanon arviointi onkin noussut erittäin ajankohtaiseksi Venäjän saatua markkinatalousmaastatuksen ja EU-Venäjä -suhteen muututtua strategiseksi kumppanuudeksi. Muutospaineita ovat lisänneet myös EU:n laajentuminen ja lupaukset EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden tiivistämisestä.

Paraikaa viimeistellään toimintaohjelmia EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön kehittämiseksi neljällä yhteistyöalueella: 1) talous; 2) vapaudet, turvallisuus ja oikeudet; 3) ulkoinen turvallisuus sekä 4) tutkimus ja koulutus ml. kulttuuri. Toimintaohjelmat, jotka pyritään saamaan valmiiksi toukokuun EU-Venäjä -huippukokoukseen, luovat pohjaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen uudistamiseen tai paremminkin sen korvaavan uuden sopimuksen valmisteluun.

EU:n ja Venäjän yhteisen talousalueen ensitavoitteena on omistusta, sopimuksia, kilpailua ja verotusta koskevan yrityslainsäädännön ja teknisten määräysten yhdenmukaistaminen sekä energia-, liikenne- ja telekommunikaatioinfrastruktuurin integrointi. Pidemmän aikavälin luonteva tavoite on vapaakauppasopimuksen aikaan saaminen.

Taloudellisen yhteistyön syventäminen edellyttää käytännössä Venäjän WTO-liittymissopimuksen valmistumista. Sopimuksen odotetaan vaikuttavan myönteisesti kauppaan ja yritysten toimintaedellytyksiin Venäjällä. Tarkkaa arviota sen vaikutuksista on kuitenkin vaikea tehdä, ennen kuin kaikkien kahdenvälisten neuvottelujen lopputulosten yksityiskohdat ovat tiedossa.

Tällä hetkellä WTO-maiden ja Venäjän kahdenväliset neuvottelutulokset kattavat noin 90 prosenttia Venäjän ulkomaankaupasta. Neuvottelut ovat kesken vielä muun muassa Yhdysvaltain kanssa, mutta viimeisetkin kahdenväliset neuvottelut on mahdollista saada päätökseen jo kuluvan vuoden loppuun mennessä.

EU:n ja Venäjän kahdenvälisissä neuvotteluissa saavutettiin yhteisymmärrys jo toukokuussa 2004. Neuvottelutuloksen mukaan teollisuustuotteiden keskimääräiset tuontitullit laskevat Venäjällä nykyisestä 10,3 prosentista 7,6 prosenttiin.

Tullit ja markkinoiden avoimuus jäävät kuitenkin epäsymmetrisiksi eli Venäjän tuontitullit jäävät keskimäärin noin kaksi kertaa korkeammiksi kuin EU:n tuontitullit ja Venäjä rajaa markkinoille pääsyä selvästi EU:ta voimakkaammin. Energian hinnoittelussa Venäjän maakaasun kotimarkkinahinnan korottaminen lähemmäs maailmanmarkkinahintaa tapahtuu pitkähkön siirtymäajan kuluessa.

Paraikaa neuvotellaan myös EU:n ja Venäjän välisestä viisumisopimuksesta, jonka toivotaan helpottavan EU:n ja Venäjän välistä viisumikäytäntöä. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että EU-Venäjä -taloussuhteiden perusteiden kehittämisessä on nyt myönteistä virettä. Kaupan kehityksessä kasvuvauhti on ollut kovaa jo useita vuosia.


Lisätietoja:
Elinkeinoelämän Keskusliitto
PL 30 (Eteläranta 10), 00130 Helsinki
Puh. (09) 4202 2705, GSM 040-702 1431
Fax (09) 4202 2708
timo.laukkanen@ek.fi
www.ek.fi

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.