Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.11.2005

Etla:
Puolassa toimivat suomalaisyritykset aikovat lisätä aktiviteettiaan

Suomalaisyritykset toimivat Puolassa pääasiassa paikallisten markkinoiden ja niiden kasvunäkymien vuoksi. Myös maantieteellinen sijainti ja edulliset työvoimakustannukset lisäävät Puolan vetovoimaa, selviää Etlan tuoreesta selvityksestä.

Puola on bruttokansantuotteeltaan selvästi suurempi kuin yksikään toinen EU:n uusi jäsenmaa, mutta sen väestöön suhteutettu ostovoima on kuitenkin talousyhteisön alimpia. Markkinoiden ostovoima huomioon ottaen Suomen vienti Puolaan on kuitenkin melko laaja-alaista. Siksi Puola on uusista jäsenmaista Viron jälkeen Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani. Sen osuus koko tavaraviennistämme on vajaat kaksi prosenttia ja tuonnista hieman yli yhden prosentin.

Puolaa kiinnostaa paperiteollisuuden
ja elektroniikka-alan tuotteemme

Viime vuonna Puolan vientimme tärkeimmiksi tavararyhmiksi nousivat paperiteollisuuden tuotteet sekä elektroniikka-alan tuotteet. Puolasta tapahtunut tuonti painottui perinteiseen tapaan edelleen kivihiileen, jopa suuremassa määrin kuin millään muulla Puolan kauppakumppanilla.

Suomalaisyritysten Puolaan tähän mennessä tekemien suorien investointien määrä on suhteessa viennin nykyiseen tasoon. Kaikista suomalaisyritysten ulkomaille tekemien suorien investointien kannasta vain 0,7 prosenttia on kohdistunut Puolaan. Panostus on Etlan selvitysryhmän mukaan mielestä vähäinen, kun otetaan huomioon Puolan suuri väestömäärä, pinta-ala ja suhteellinen läheisyys. Esimerkiksi ruotsalaisten yritysten tekemien suorien sijoitusten määrä on yli kuusinkertainen suomalaisiin verrattuna.

Suomalaisyritykset aikovat
kasvattaa tuotantoaan Puolassa

Etlan selvitykseen sisältyi myös Puolassa toimiville yrityksille suunnattu kysely, jossa tiedusteltiin niiden kokemuksia ja tulevaisuudennäkymiä paikallisilla markkinoilla. Vastanneet yritykset edustivat lähinnä teollisuuden vientiyrityksiä.

Vastausten perusteella kolme yritystä neljästä aikoo edelleen laajentaa toimintaansa Puolassa, kun taas joka neljäs ei vielä tässä tilanteessa ottanut asiaan kantaa. Tärkeimmäksi laajentamisen muodoksi osoittautui tuotannollinen toiminta, johon laskettiin mukaan myös tutkimus- ja kehitystoiminta ja asiakaspalvelu.

Joka viides yritys arvioi siirtävänsä lähivuosina liiketoimintojaan Puolaan. Näissä tapauksissa kyseeseen tulee lähinnä puhtaan tuotannon siirtäminen. On kuitenkin todettava, että puolet vastanneista ei ottanut asiaan kainkaan kantaa. Lisäksi kolme yritystä viidestä aikoo kasvattaa vientiään Puolaan ja lähes kolmannes aikoo puolestaan lisätä tuontiaan sieltä.

Lisäksi kolme viidestä vastaajayrityksestä suunnittelee lisäävänsä suoria sijoituksiaan Puolaan. Vastaavasti yksikään ei aio supistaa niitä lähivuosina.

Puolan valtteina markkinoiden
koko ja keskeinen sijainti

Suomalaisyritysten liiketoiminnan edellytyksiä Puolassa ovat parantaneet samat tekijät, jotka ovat olleet yritysten tärkeimpiä motiiveja maahan sijoittumiselle. Tärkein asia on Puolan kasvavat markkinat. Tätä tukee vielä EU:n sisämarkkinoiden laajentuminen Puolaan. Lisäksi Puolan hyvä logistinen sijainti avaa mahdollisuuksia myös EU:n uusien jäsenmaiden sekä muiden naapurimaiden suuntaan. Merkitystä on myös toistaiseksi alhaisilla työvoimakustannuksilla.

Liiketoiminnan yleisten puitteiden kohdalla suomalaiset ovat melko tyytyväisiä Puolan energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä yhteistyökumppaneiden löytymiseen.

Myös maan makrotalouden tila tyydyttää ja samoin julkisen vallan toiminta ainakin verotuksen, tullin, oikeuslaitoksen ja maankäyttömääräysten osalta.

Puolan hintakilpailukyky viime vuosina selvästi parantunut muihin keskisen Itä-Euroopan maihin verrattuna. Reaaliset yksikkötyövoimakustannukset ovat laskeneet Puolassa nopeammin kuin Tshekissä, Unkarissa ja Slovakiassa. Puolan zlotyn viimeaikainen vahvistuminen saattaa kuitenkin jossakin vaiheessa heikentää viennin hintakilpailukykyä.

Puola on houkutteleva
investointikohde

Raportin laatijoiden mielestä Puola on teollisuuden ja palvelualan kansainvälisten yritysten kannalta houkutteleva sijoituskohde. Puolaan kannattaa kuitenkin mennä valmistautuneena, koska toimintaoloihin sisältyvät myös byrokratia, korruptio ja kehittymättömät työmarkkinat.

”Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset” -raportin laati työryhmä Ville Kaitila ja Maarit LIndström sekä Ewa Balcerowicz tutkimuslaitos CASE:n edustajana.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.