Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Bofit:
Venäjän talouden varovainen
kasvu piristää tuontiakin

Venäjän kokonaistuotannon arvioidaan saavuttaneen pohjatasonsa kesällä ja kääntyvän vuoden loppupuolella varovaiseen kasvuun kulutuskysynnän ja vientikysynnän vetämänä. Näin arvioidaan Suomen Pankin Bofit-tutkimuslaitoksen Venäjä-ennusteessa vuosille 2009-2011.

Raportin mukaan vientiä lisää maailmantalouden vähittäinen elpyminen. Kulutuskysyntää taas tukee kohonnut öljyn hinta. Investointien arvioidaan piristyvän vasta ensi vuoden puolella.

Kokonaistuotannon varovainen kasvu tukee myös tuonnin vähittäistä elpymistä. Vuositasolla Venäjän kokonaistuotannon sekä tuonnin ennakoidaan vielä tänä vuonna supistuvan huomattavasti heikon alkuvuoden takia, mutta kääntyvän kasvuun vuosina 2010-2011.

Seuraavien vuosien talouskehitys riippuu pitkälti maailmantalouden elpymisestä. Se vaikuttaa suoraan Venäjän tärkeimpien vientituotteiden hintoihin ja kysyntään. Öljyn hinta on yhä tärkeää, vaikka globaalin kriisin poikkeusoloissa myös muilla tekijöillä on vaikutuksensa. Öljyn hinnan lasku loppuvuonna voisi johtaa huomattavasti heikompaan talouskehitykseen. Öljyn hinnan ennakoitua jyrkempi nousu taas tukisi talouden nopeampaa elpymistä.

Epävarmuutta liittyy myös kotimaisen kulutukseen. Jos ansiotasokehitys kääntyy jälleen heikompaan suuntaan ja työllisyystilanne heikkenee, voi Venäjän talouden elpyminen kestää ennakoitua kauemmin.

Myös rahoitussektorin toiminnan viivästynyt kohentuminen saattaa vaikeuttaa toipumista. Lisäksi varastokomponentin muutokseen liittyy paljon epävarmuutta, sillä varastot ovat viime vuosina paisuneet suuriksi ja nyt niitä on vaihteeksi purettu kovalla kädellä. Koska varastojen merkitys Venäjän kokonaistuotannossa on kuitenkin varsin suuri, voivat sen muutokset vaikuttaa paljonkin bruttokansantuotteen kehitykseen.

Investoinnit uusiutumisen
ehtona

Kansainvälisestä talouden taantumasta seuraa seuraa myös riski, että Venäjän pitkän aikavälin vuotuinen talouskasvu hidastuu kriisiä edeltäneeltä 4,5 prosentin tasolta. Yleismaailmallinen tilanne voi hillitä erityisesti investointien kasvua rahoituksen vaikean saatavuuden ja korkeampien rahoituskustannusten myötä. Investoinnit ovat kuitenkin avainasemassa pitkän aikavälin kasvun kannalta, koska pääomakanta on puutteellinen ja vanhentunut. Investointien lykkääminen heikentää siten talouskasvun edellytyksiä.

Ainakaan toistaiseksi Venäjällä ei ole nähtävissä talouden tehostumista ja tuottavuuden kasvua kriisipaineiden seurauksena. Myös julkisen sektorin tukitoimia on kritisoitu siitä, että ne on pitkälti kohdistettu nykyisten tehottomien talousrakenteiden tukemiseen sen sijaan että ne olisi suunnattu kannustamaan talouden uusiutumista.

Näilläkin varauksilla Bofitin ekonomistit näkevät, että Venäjällä on vielä runsaasti kasvupotentiaalia ja että maan talous voi jatkossakin kasvaa nopeammin kuin kehittyneissä teollisuusmaissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-