Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Suomalaiset melko tyytyväisiä
tuotantoyhteistyöhön Pietarin alueella

Pietarin ja Leningradin alueilla toimivissa suomalais-venäläisissä tuotantoalliansseissa vallitsee melko selkeä työnjako, todetaan tuoreessa tutkimusraportissa. Suomalaisten motiivit liittyvät kustannushyötyihin, uusien markkinoiden valtaamiseen ja vanhentuneen teknologiamme jatkokäyttöön. Venäläisten motiivit suuntautuvat kahtaalle.

Sosialistisella kaudella perustetut yritykset pyrkivät tuotantoyhteistyön avulla parantamaan työllisyystilannettaan, kun taas nykyajan yritykset havittelevat allianssien avulla uusia markkinoita lännestä sekä ajanmukaista teknologiaa.

Liikekumppanin läpinäkyvyys
omistussuhteissa

Omistusallianssin solmineet suomalaiset pitävät tärkeänä venäläisen partnerin läpinäkyvyyttä, kun taas alihankintaa tilaavat suomalaiset eivät ole kiinnostuneita partnerinsa taustasta ja sidoksista.

Omistuksellisissa yhteenliittymissä suomalaisyritykset panostavat etenkin infrastruktuurin kunnostukseen sekä tuotekonseptin tekniseen ja laadulliseen kehittämiseen. Alihankintaa tilaavat suomalaiset satsaavat venäläiseen infrastruktuuriin lähinnä toimittamalla tuotannossa tarvittavia laitteita.

Venäläiset tarjoavat allianssissa käytetyn työvoiman, joka etenkin yhteisomistuksessa rekrytoidaan yhdessä suomalaisten kanssa. Tuotannon operatiivinen vastuu on yleensä venäläisellä johdolla, joka toimii tiiviissä yhteistyössä suomalaisen keskijohdon kanssa.

Muutamista, lähinnä tuotannon huonohkosta laadusta johtuneista epäonnistumisista huolimatta sekä suomalaiset että venäläiset osapuolet ovat melko tyytyväisiä tuotantoyhteistyöhön. Suomalaisia kiinnostaa markkinoiden kasvattaminen Venäjällä ja tuotevalikoimien laajentaminen. Venäläiset ovat puolestaan valmiita lisäämään alihankintaa Suomeen, sillä nykyiset alihankintasopimukset kattavat usein vain osan vuoden töistä.

Venäläiskumppani
opettaa ”tavat toimia”

Ympäristötekijöiden aiheuttamista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta suomalaiset ja venäläiset ovat osin samaa mieltä, osin taas eri linjoilla. Suomalaiset pyrkivät hoitamaan asiat tiukemmin lain kirjaimen mukaan, kun taas venäläiset korostavat henkilökohtaisen lobbauksen ja jopa lahjonnan merkitystä.

Sekä suomalaiset että venäläiset kokevat ongelmaksi paikallisten tavaran- ja raaka-ainetoimittajien heikohkon laadun, mutta ovat valmiita kustannussäästöjen toivossa kouluttamaan paikallisia toimittajia. Länteen markkinoitavan tuotannon tapauksessa tuotantopanokset hankitaan kuitenkin yleensä lännestä.

Myös työvoiman laadulliset ongelmat koetaan yhteiseksi ongelmaksi, jonka hoitamisessa molemmat korostavat koulutuksen merkitystä. Suomalaiset ovat kuitenkin selvästi valmiimpia korvaamaan työvoimaa uudella, kun taas venäläiset pitävät tiukasti kiinni työntekijöistä.

Osapuolten näkemykset kilpailevista yrityksistä poikkeavat melko jyrkästi. Suomalaiset arastelevat venäläistä kilpailua ja kokevat esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden uhkana. Venäläisten mielestä taas kiristynyt kilpailu on terve merkki markkinatalouden etenemisestä. Kilpailijoiden kanssa pärjää parhaiten kun tuntee toimialansa yrityskentän ja sen keskeiset toimijat.

Ongelmia ratkottaessa hyödynnetään molempien osapuolten osaamista. Suomalaiset siirtävät venäläisille lähinnä liiketoimintaosaamista ja uutta teknologiaa ja omaksuvat vastavuoroisesti venäläisiltä abstraktia ”tapaa toimia” venäläisessä liiketoimintaympäristössä. Tähän kuuluu esimerkiksi toiminnan tehokkuuden sopeuttaminen ja ajankäytön toisenlainen arviointi.

Molemmat osapuolet
hyödyntävät toistensa osaamista

Venäläisten osaamista hyödynnetään etenkin sopeutettaessa allianssia ulkoiseen toimintaympäristöön ja yhteistyöhön osallistuvaan henkilöstöön. Suomalaisten osaaminen on puolestaan tärkeätä tuotannon organisoinnissa ja liiketoimintamallien luomisessa. Suomalaisten markkinointi osaamista korostetaan keinona pärjätä kiristyneessä kilpailussa.

Helsingin kauppakorkeakoulun Venäjän ja Baltian keskuksen tutkijat Päivi Karhunen, Riitta Kosonen ja Antti Levonen selvittivät yritystapausten pohjalta osaamisen siirtymistä suomalais-venäläisissä tuotantoalliansseissa. Kohteena olleet 54 yritystä edustavat tuotantotoimintaa eri toimialoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.