Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
18.5.2006

Simon-Erik Ollus, Suomen Pankki:
Vahva kulutuskysyntä puskuroi talouskasvun hidastumista Venäjällä

Venäjän talouskasvu on ollut nopeaa koko 2000-luvun ajan. Bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin yli kuusi prosenttia vuodessa jaksolla 2000-2005. Nopeaa talouskasvua ovat ylläpitäneet öljyn tuotannon nopea kasvu, öljyn noussut maailmanmarkkinahinta sekä vuonna 1998 devalvoidun ruplan tuoma kotimaisen teollisuuden parantunut hintakilpailukyky.

Lisäksi talouspolitiikka ja instituutioiden kehittyminen ovat edistäneet kasvua. Viime vuosina myös kulutuksen voimakas kasvu on edesauttanut talouskasvua.

Viime vuonna öljyn tuotannon ja raakaöljyn viennin määrän kasvu pysähtyivät, mutta talouskasvu jatkui edelleen ripeänä. mikä johtui ennen kaikkea raakaöljyn ennennäkemättömän korkeasta hinnasta sekä kulutusvetoisten tuotantoalojen kasvusta.

Suomen Pankin talven 2006 Venäjä-ennusteessa öljyn hinnan oletetaan laskevan varovasti kesän jälkeen pysyessä korkealla ja kotitalouksien kulutuksen voimakkaan kasvun jatkvan, jolloinuessa, Suomen Pankin talven 2006 Venäjä-ennusteessa talouskasvun arvioidaanitiin jatkuvan nopeana kuluvana vuonna. Öljyn hinnan laskiessa kasvun odotetaan hieman hidastuvan tulevina vuosina. Jos öljyn hinta kuitenkin pysyy pidemmän aikaa nykyisellä tasolla tai jopa nousee korkeammalle tasolle, niin Venäjän BKT tulee kasvamaan hieman Suomen Pankin talven 2006 ennustetta nopeammin.

Merkkejä talouden
monipuolistumisesta

Venäjä on vuosina 1998-2005 onnistunut lisäämään raakaöljyn tuotantoaan keskimäärin kuusi prosenttia vuodessa ja vientiään 11 prosenttia. Venäjän öljynviennin kasvu vastasi puolta maailman öljyntarjonnan lisäyksestä vuosina 1998-2004. Vuodesta 1998 öljyn maailmanmarkkinahinta on on yli viisinkertaistunut ja Venäjästä on tullut maailman toiseksi suurin öljyntuottaja.

Öljyn tuotanto olikin pitkään se osa tuotantoa, joka veti talouskasvua. Viime vuosina on kuitenkin selvästi näkynyt talouden hidasta monipuolistumista. Kaivannaistuotanto, öljyn tuotanto mukaan lukien, kasvoi viime vuoden aikana vain alle kaksi prosenttia, kun vielä vuotta aiemmin kasvu oli kahdeksan prosenttia. Sen sijkaan kulutusjohtoeiset tuotantoalat, erityisesti vähittäiskauppa, rakentaminen ja tehdasteollisuus kasvoivat huomattavan nopeasti, mikä osaltaan ylläpiti ripeätä talouskasvua viime vuonna.

Kotitalouksien kulutus on kasvanut Ven\ä’8ajällä 2000-luvulla keskimäärin hieman yli yhdeksän prosenttia vuodessa. Vuosina 2004 ja 2005 kasvu kiihtyi oli 11 prosenttiin. Kehitys näkyy muun muassa vähittäiskaupan kukoistuksena.

Kova inflaatiotahti
jatkuu

Vuoden 1998 ruplan devalvointi laski puolella reaalisen ruplan kurssiarvoa, mikä paransi tuntuvasti kotimaisen teollisuuden hintakilpailukykyä. Nyt rupla on vahvistunut reaalisesti suunnilleen devalvaatiota edeltäneelle tasolle. Venäjän talouspolitiikassa keskustellaankin nyt paljonko rupla voi vielä voimistua ennen kuin se merkittävästi syö kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Venäjä on rahapolitiikassaan pyrkinyt ensisijaisesti pitämään ruplan nimellisarvon vakaana. Inflaation hillitseminen on silloin ollut vaikeata, erityisesti suurten valuuttatulojen virratessa maahan ja. iInflaatio ei olekaan juuri vaimentunut viime vuosina.

Inflaatiota pitävät yllä suuret valuuttatulot. säännösteltyjen hintojen nosto sekä bensiinin ja tiettyjen elintarvikkeiden nopeasti nousseet hinnat. Ruplan reaalinen valuuttakurssi vahvistui viime vuonna 10,5 prosenttia ja Suomen Pankin Venäjä-ennusteessa kurssin oletetaan vahvistuvan samaan tahtiin tänäkin vuonna suurten öljyn vientitulojen takia.

Vakaa finanssitilanne

Venäjän finanssipolitiikka on pysynyt kireänä ja valtiontalous on ollut ylijäämäinen koko 2000-luvun ajan.

Merkittävä osa öljyalalta perityistä verotuloista on siirretty vakautusrahastoon ja valtio on lyhentänyt velkaansa huomattavasti suunniteltua nopeammin. Lisäksi valtio valmistelee uuden investointirahaston perustamista. Valtion vakaa finanssipolitiikka on on parantanut oleellisesti Venäjän kansainvälistä luottokelpoisuutta.

Vakaa talouspolitiikka ja talouskasvu heijastuvat myös investointi-ilmapiiriin, joka on viime vuosina parantunut. Investointien kasvu on ollut noin 10 prosenttia vuodessa koko 2000-luvun, mutta investointiaste on edelleen vajaat 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomen Pankin Venäjä-ennusteessa investointien kasvun arvioidaan jatkuvan.

Tuonti ylittää
viennin kasvun

Öljyn tuotannon viime vuonna tapahtuneesta laskusta huolimatta öljyn korkea hinta on edelleen voimakkaasti lisännyt Venäjän vientituloja. Tämä on kasvattanut vaihtotaseen ylijäämää, valtiontalouden ylijäämää sekä kerrannaisvaikutusten kautta kansalaisten käytettävissä olevia tuloja ja kulutusmahdollisuuksia.

Kulutuksen kasvu on näkynyt myös tuontituotteiden kysynnän kasvuna, joka on koko 2000-luvun kasvanut volyymimääräisesti vientiä nopeammin. Suomen Pankin Venäjä-ennusteessa tuonnin kasvun arvioidaan pysyvän tänä vuonna viime vuotisellavuoden tasolla eli noin 16 prosentissa ja hieman vaimentuvanhidastuvan vuosina 2007-2008 talouskasvun hidastuessa.

Talouskasvu hiipunee hieman
tulevina vuosina

Venäjän bruttokansantuotteen vuosikasvu oli viime vuonna 6,4 prosenttia. Suomen Pankki ennustaa Venäjän tämän vuoden talouskasvuksi 6,2 prosenttia. Öljyn hinnan laskiessa talouskasvun ennustetaan alenevan 5,1 prosenttiin vuonna 2007 ja 4,2 prosenttiin vuonna 2008. Kulutuksen nopea kasvu kuitenkin vaimentaa talouskasvun hidastumista. Talouden trendikasvuksi arvioidaan Venäjä-ennusteessa noin neljä prosenttia nykyisellä tuotantorakenteella.


Simon-Erik Ollus on toimii ekonomistinatutkijana Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa (BOFIT). Kirjoitus on lyhennelmä hänen BOFIT:in Venäjän-tietoisku seminaarissa toukokuussa pitämästään esityksestä.


Idänkaupan Vientipalvelut 5.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.