Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
 SISÄLTÖ KESÄ-HEINÄKUUSSA 1988Uusi internetpalvelu turvaa rekkakuljetuksia Venäjällä

Venäjän maantiekuljetuksiin erikoistunut Marecap Oy on avannut satelliittiseurantasivut internetissä. Satelliittiseurantajärjestelmä mahdollistaa jatkuvan rekkaautojen seurannan ja yhteydenpidon kuljettajiin.

Myös Marecapin asiakkaat voivat itse seurata internetissä auton kulkua koko kuljetuksen ajan. Seuranta on todella tarkkaa, sillä palvelussa voidaan tarvittaessa zoomata auton sijainti tärkeimmässä päätekohteessa Moskovassa korttelin tarkkuudella. Kuljetusasiakkaat voivat nyt paremmin suunnitella oman aikataulunsa auton kulun mukaan ja esimerkiksi valmistella auton purkua etukäteen.

Suurin etu saadaan kuitenkin turvallisuus kysymyksissä. Kun autoa seurataan koko ajan välittyy samalla reaaliaikaista tietoa esimerkiksi ylimääräisistä pysähdyksistä. Jos jotain odottamaton tapahtuu saadaan kuljettajaan yhteys heti satelliitin avulla ja voidaan kysyä pysähdyksen syytä.

Marecapin tarjoamassa internetseurannassa kuljetuksen tilaaja saa omaa rahtiaan ajan rekan rekisterinumeron ja salasanan, jotka yhdessä avaavat suljetun ajoneuvokohtaisen tietosivun.

Uusi seurantapalvelu jakaa myös täydentävää tietoa tekstiviesteinä matkapuhelimiin. Satelliitin lähettämässä viestissä on mainittu auton rekisterinumero, lähellä olevien kaupunkien etäisyys kilometreissä, auton nopeus sekä vielä auton sijainti koordinaatteina.

Raskaan maantiekuljetuskaluston satelliittiseuranta perustuu lappeenrantalaisen Modelsoft Oy:n toimittamaan ohjelmistoon ja järjestelmään. Järjestelmää operoi PäijätHämeen Puhelinyhdistys Lahdessa. Ennen internetsovelluksen käyttöönottoa satelliittiseurantaa välitettiin pikafakseina ja GSMlyhytviesteinä.

Marecapin lisäksi myös joukko muita ulkomaanliikenteen harjoittajia voi seurata saman järjestelmän avulla kalustonsa liikkeitä ja on avannut tai aikoo avata internetsivut myös asiakkaidensa käyttöön.

Alkuun x


Suomen satamakapasiteetti oletettua pienempi

Suomen satamien kapasiteetti on aiemmin arvioitua pienempi. Irto ja massatavaraliikenteen eli ns. bulkkiliikenteen tarpeisiin sitä on riittävästi ja lähes oikeissa paikoissa. Sen sijaan kappaletavaraliikenne tarvitsee lähivuosina lisää satamakapasiteettia. Näin todetaan liikenneministeriön teettämässä tutkimuksessa.

Selvityksen mukaan satamissa on kyllä kapasiteettia kappaletavaraa varten, mutta ei välttämättä juuri siellä missä sitä tarvittaisiin. Niukasti sitä on varsinkin kontti ja perävaunukuljetusten eli ns. suuryksikkökuljetusten tarpeisiin.

Kaikesta laiturikapasiteetista on tällä hetkellä käytössä noin 40 prosenttia. Osa kapasiteetista on kuitenkin vajaakäytössä tai käyttämättömänä mm. sen vuoksi , ettei se sovellu nykyisille lastaustavoille ja alustyypeille.

Suomen ulkomaanliikenteen tavaramäärän arvioidaan kasvavan vuoden 1996 tasosta vuoteen 2005 noin 26 miljoonalla tonnilla. Siksi uusia yksikköliikenteen laivapaikkoja tarvitaan jo 3040 uutta LoLokonttilaivapaikkaa tai 2030 uutta RoRo/StoRolaivapaikkaa, kun arviointiperustana ovat nykyiset läpivirtaustehot ja käyttöasteet.

Kun laituri ja varastokapasiteettia tarkastellaan yhdessä, selviää että LoLokonttiliikenteessä pullonkaulana on laiturikapasiteetti etenkin tärkeissä transitosatamissa Helsingissä, Kotkassa ja Haminassa. Kaikissa RoRosatamissa tulppana on puolestaan varastointikapasiteetti sekä ulko että sisätilojen osalta.

Konventionaalisessa kappaletavaraliikenteessä tilanne vaihtelee satamittain. Valtaosassa satamia tulee ensin vastaan varastokapasiteetin riittämättömyys. Vain Haminassa, Naantalissa, Raumalla, Vaasassa ja Kokkolassa laiturikapasiteetti loppuu ennen varastokapasiteettia.

Alkuun x


Luotettavia luottotietoja Pietarin talousalueelta

Yhtiöiden rekisteröintiasioita Venäjällä hoitava Ruslaw on aloittanut myös luottotietojen välittämisen. Ruslawilla on sopimus venäläisen tiedontuottajan kanssa yli 155 000 pietarilaisen ja 21 000 Leningradin alueella toimivan yrityksen luottotietojen kaupallisesta välittämisestä Suomessa. Lisäksi toimistolla on valmiudet hankkia tietoja myös muualta naapurimaassa.

Ruslawin käyttämät tiedot ovat ajankohtaisia, sillä ne ovat enintään kolmen kuukauden takaisia. Myös tietojen kattavuus on aikaisempaa parempi, joten niitä voidaan käyttää muuhunkin kuin maksukyvyn arviointiin. Yrityksistä saadaan tietoja mm. niiden tuotantorakenteiden ja myyntirakenteiden suhteen (mitä, miten paljon ja kenelle).

Ruslawin luottotietojen yhtenä erityispiirteenä on myös ns. lukuohjaus. Raporttien tiedot ovat analysoituja ja niihin sisältyy useisiin havaintopisteisiin liittyviä hälyttimiä. Varoitussignaaleja täydentää vielä niiden tulkinta, koska ulkomaalaisen on vaikea ymmärtää mitä asia Venäjällä käytännössä tarkoittaa.

Luottoraportit Ruslaw toimittaa joko suomeksi, venäjäksi tai englanniksi. Toimitusaika on 10 päivää ja tiedot välitetään postitse, faksilla tai sähköpostitse. Palvelu on paitsi nopeampi myös selvästi edullisempi kuin aikaisemmin erillistoimeksiannosta hoidetut syvällisemmät selvitykset.

Helsingissä ja Pietarissa toimiva Ruslaw työskentelee yhteistyössä asianajotoimistoryhmä Hedmanin kanssa. Ryhmällä on toimistot Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Frankfurtissa. Moskovassa Hedmanilla on pysyvä paikallinen edustaja. Venäjällä toimistoketju hoitaa liikejuridisten tehtävien ohella myös oikeusperintää maan kaikissa osissa yhteistyössä Pietarin Asianajajakollegion kanssa.

Alkuun x


Venäjänkaupan barometri:
Olosuhteet riittävän suotuisat kaupan kasvattamiselle

Toukokuussa neljännen kerran tehty Venäjänkaupan barometritutkimus antaa yleisesti ottaen positiivisen kuvan suomalaisyritysten toimintaoloista, odotuksista ja aikeista Venäjän markkinoilla. Suomalaisyritykset kokevat kaupankäynnin edellytykset lähes samanveroisiksi kuin edellisellä tutkimuskierroksella lokakuussa.

Vientiyritystemme kysyntä ja myyntihinnat ovat edelleen pysyneet vähintäänkin tyydyttävällä tasolla ja yritykset odottavat kysynnän jatkuvan suotuisana myös seuraavan puolen vuoden aikana.

Yritysten selvä enemmistö odottaa bkt:n ainakin hienoisesti kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Taloudellisen kasvun nopeutumiseen ei sen sijaan usko monikaan. Toisaalta yritysten mielestä vähäinenkin taloudellinen kehitys riittää ylläpitämään ja luomaan ostovoimaa Suomen kokoisen maan vientituotteille. Lopulliset odotukset kohdistuvat kuitenkin aikaan, jolloin Venäjällä alkaa pysyvä ja vakaa talouskehitys.

Markkinatilannetta vaikeuttaa kuitenkin muun maalaisten yritysten lisääntyvä aktiviteetti naapurimaassa. Neljän vahvan vientimaan Saksan, Suomen, Italian ja USA:n rinnalle on nopeassa tahdissa työntymässä uusia kilpailijoita, pääsääntöisesti alhaisten tuotantokustannusten maista. Esimerkiksi KIEmaat Puola etunenässä ovat suomalaisten uusia kilpakumppaneita.

Vaikka kysyntää riittäisikin on kilpailulla hintatasoa alentava vaikutus. Samalla kilpailu nostaa kustannustasoa, koska kasvava joukko ulkomaisia yrityksiä kilpailee samoista työvoimaresursseista, toimitiloista ja muista tuotantotekijöistä. Suomalaisyritysten suurena ongelmana onkin liiketoiminnan huono kannattavuus Venäjällä. Vain noin 15 prosenttia vastaajayrityksistä piti omaa kannattavuuttaan hyvänä.

Kaupankäynnin hallinnollisia esteitä ovat aikaisempaan tapaan lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä johtuvat tuonnin sääntelytoimet. Tuotesertifiointi, tullitariffit ja tullimääräykset sekä muut rajamuodollisuudet haittaavat kaiken aikaa toimintaa.

Liikeelämän omissa käsissä ja päätäntävallassa olevat asiat ovat suomalaisyritykset oppineet ratkaisemaan ainakin tyydyttävästi. Nimenomaan Venäjän oloihin yhdistetyt asiat, kuten rikollisuus eivät ole nyt yritysten päällimmäisiä huolen aiheita. Ongelmat ovat paremminkin samoja kuin muillakin kehittymättömillä markkinoilla. Yrityksiä askarruttavat markkinoiden hidas kasvu ja epävakaus, ankara kilpailu, asiakkaiden luototus, maksuhäiriöt ja varsinaiset luottotappiot.

Säännöllisesti tehtävästä "Suomalaisyritykset Venäjällä" tutkimuksesta vastaa Idänkaupan Vientipalvelut julkaisu.

Alkuun x


Hansapost laajentaa postimyyntipalvelunsa Latviaan

Hansapost Oy tarjoaa uuden postimyyntiin perustuvan markkinointi ja jakelukanavan Baltiaan. Virossa jo hyvin käynnistynyt toiminta laajenee nyt myös Latviaan. Hansapostmyyntikuvasto on suunnattu yritysten päättäjille ja valikoituihin kotitalouksiin Virossa. Kolmatta huhtikuussa ilmestynyttä kuvastoa painettiin jo 100 000 kappaletta. Jakelusta noin yksi kolmasosa meni yrityksiin Hansapostin omilla osoitteilla.

Hansapostpalvelusta pyritään tekemään kokonaisratkaisu, joka kattaa koko ketjun kuvastosta tuotteen toimittamiseen asti. Sen avulla asiakkaan on helppo testata uusia markkinoita ja lanseerata tuoteuutuuksia. Kokonaiskonseptia tukee yhtiön omistajien Hansaprintin, Postin ja Soneran osaaminen painamisen, logistiikan ja telekommunikaation alueilla.

Hansapostin toiminta tulee ulottumaan kaikkiin Baltian maihin. Sillanpääasemana on Tallinna, minne sijoittuvat Viron myyntiyksikkö sekä operatiiviset toiminnot, kuten tänä keväänä käyttöönotettu call center.

Toukokuussa painettua ensimmäistä Latvia kuvastoa jaettiin 30 000 kappaletta. Jatkossa painosmäärä tulee merkittävästi kasvamaan, koska Hansapost arvioi Latvian Viroa selvästi suuremmaksi markkinaalueeksi postimyyntitoiminnassa.

– Haastavaa Latvian avauksessa on postinkulun ja tullauksen junailu, sanoo varatoimitusjohtaja Martti From Hansapostista.Valmis jakeluverkosto on kuitenkin olemassa ja Hansapost on ensimmäisenä testaamassa aluetta.

Alkuun x


Merita Rahoitus suuntaa lähialueille

Suomen suurin rahoitusyhtiö Merita Rahoitus näkee hyviä kasvumahdollisuuksia Baltiassa ja jatkossa myös Venäjällä. Baltian avaustaan Merita Rahoitus vahvisti huhtikuussa ostamalla itsensä jo kolmatta vuotta toimivan Estonian Industrial Leasing Ltd:n pääosakkaaksi. Maailmanpankkiin kuuluva perustajaosakas International Finance Corporation (IFC) jatkaa osakkaana 20 prosentin omistusosuudellaan.

Estonian Industrial Leasing on tehnyt Virossa jo satoja rahoitussopimuksia ja luottokanta onkin noussut pitkälti yli 100 miljoonaan markan. Toiminnassa on toistaiseksi keskitytty tuotantokoneiden ja laitteiden sekä raskaan kuljetuskaluston leasingrahoitukseen.

Merita Rahoitus on elokuusta lähtien toiminut myös Latviassa, jossa Estonian Industrial Leasingin paikallinen tytäryhtiö Latvian Industrial Leasing käynnistelee toimintojaan. Latvian rahoitusyhtiö on tähän mennessä luotottanut etupäässä puunjalostusalan, elintarvikealan sekä graafisen teollisuuden yrityksiä. Latviassa rahoitusta on myönnetty myös myyntisaataviin.

Merita Rahoituksen toimitusjohtajan Jarmo Laihon mukaan kumpaakin Baltian yhtiötä kehitetään täyden palvelun rahoitusyhtiöiksi. Leasingrahoituksen rinnalle tuodaan hankintarahoitus (osamaksu) ja myöhemmin vielä myyntisaatavien rahoitus (factoring).

– Hankintarahoitus on tarpeellinen Merita Nordbankenin suomalaisille ja ruotsalaisille Baltiassa toimiville asiakasyrityksille, Jarmo Laiho sanoo. Merita Nordbanken tähtää lähivuosina 20 prosentin markkinaosuuteen Baltian maissa. Parhaillaan pankkiyhtymä selvittelee laajentumista Latviaan. Myös Puola on ajankohtainen kiinnostuskohde.

Alkuun x


Venäläismatkustajat tuovat idänkauppaa kotiporteille

Venäläisten matkustusboomi saattaa tuoda Suomen kaupoille, matkailuyrityksille sekä majoitus ja ravitsemusliikkeille jopa kahden miljardin myyntitulot, josta tax freen osuudeksi arvioidaan 500 miljoonaa markkaa, sanoo projektin vetäjä toimitusjohtaja Matti Väätäinen.
Rajakaupan tietoprojektin tuore selvitys ennakoi 1.1 miljoonan venäläisen matkailevan Suomessa tänä vuonna. Kuusi vuotta sitten, jolloin matkustaminen vapautui venäläisiä kävi vain 150 000 henkeä.

Venäläisten rahankäyttö keskittyy toistaiseksi pääkaupunkiin, Lappeenrantaan, Kouvolaan, Kotkaan ja Haminaan. Venäläisten uusimpana löytönä on Lahti.

Venäläismatkailijat tulevat lähialueilta Pietarista, Pietarin alueelta ja Viipurista. Lyhyiden etäisyyksien takia monet matkailevat Suomessa varsin säännöllisesti, keskimäärin kerran kuukaudessa. Samalla matkustajavirta uudistuu, sillä huhtikuun haastatelluista 15 prosenttia oli ensikäynnillä Suomessa.

Venäläinen "perusmatkailija" on selvityksen mukaan Pietarissa asuva 3540 vuotias perheellinen mies, joka työskentelee yksityisellä sektorilla. Hän tekee useasti kahden vuorokauden matkan omalla autolla ja majoittuu hotellissa. Rahaa kuluu käynnin aikana noin 4 500 markkaa. Ostopäätöksiin vaikuttavat omat kokemukset, tuttavilta saatu tieto ja lehtiinformaatio.

Suomen matkailulle selvitys lupaa hyvää, sillä kotimaiset suosikit kuten lomamökit ja kylpylät kiinnostavat eniten myös naapurista tulevia.

– Elokuu on venäläisten suosima lomakuukausi, joten kapasiteettia meiltä pitäisi löytyä, Matti Väätäinen painottaa. (25.5.1998)


Alkuun
x© Compiler Trade Web Site. 1998-