Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
U U T I S A R K I S TO / helmikuu 98

Vientipalveluuutiset

Uutisvuosi 1998.

Uutisarkisto

Uutisotsikot

Vapaatalousalue suunnitteilla Lappeenrantaan

Beweship laajentaa taas Vaalimaalla

Suomen Pankki lisää itätiedon tarjontaa

Markinvest edustamaan rakennusalan sertifiointipalveluja

Suomalaistutkimus venäläisestä yhtiöjuridiikasta

Liikemiehen Pietari oppaasta uusi painos

Multiprintiltä paino ja kopiopalvelut myös Pietarissa

Ministeri Leiman uskoo Viron talouskasvuun 

 
       
Vapaatalousalue suunnitteilla Lappeenrantaan

Lappeenrannan kaupunki aikoo perustaa vapaatalousalueen Mustolan sataman ja vapaavaraston yhteyteen. Hankkeella pyritään hyödyntämään idän ja lännen välisen kaupan kasvusta syntyviä mahdollisuuksia ja lieventämään alueen vaikeaa työllisyystilannetta.

Perustamissuunnitelman on tarkoitus valmistua lokakuussa Lappeenrannan kaupungin lisäksi selvitystyön rahoitukseen osallistuvat EteläKarjalan liitto sekä kauppaja teollisuusministeriö.
Hankkeen ytimenä on Mustolan sataman yhteydessä sijaitseva vapaavarastoalue , jossa yritykset ovat oikeutettuja Euroopan unionin säädösten mukaisiin tulli ja arvonlisäveroetuisuuksiin. Vapaatalousalue voidaan perustaa vapaavaraston pohjalta myöntämällä alueelle sijoittuville yrityksille määräaikainen yhteisöveron kevennys.

Suunniteltu yhteisöverokanta on 10 %, joka lisää yhdessä tulli ja arvonlisäveroetuisuuksien kanssa merkittävästi kansainvälisten yritysten kiinnostusta Suomen ja sen rajaaluetta kohtaan.

Veroetuuden osalta järjestelyn suunniteltu kesto on aluksi kolme vuotta, jonka aikana alueelle sijoittuneet yritykset ovat oikeutettuja veroetuun kymmenen vuoden ajan. Järjestelyä tulisi jatkaa kolmen kokeiluvuoden jälkeenkin. Tällöin jatkon arviointi tehdään saatujen kokemusten pohjalta. Epäsuoran tuen verohelpotuksen muodossa katsotaan palvelevan paremmin hankkeen tavoitteita kuin suorien tukiaisten, koska verohelpotusten realisoiminen vaatii ko. elinkeinotoiminnalta kannattavuutta.

LappeenrantaMustola on jo nyt logistiikkakeskus. Sen muodostavat Lappeenrannan vapaavarasto, Mustolan satama sekä siellä toimivat useat yritykset. Keskus sijaitsee kolmiossa, jonka rajoina ovat Nuijamaan rajaasemalle johtava valtatie 13, Saimaan kanava ja valtatie 6. Mustolasta on rautatieyhteys Vainikkalan rajaaseman kautta Venäjälle. Vapaavarastolla on Mustolassa vapaavarastoalue, jonka kokonaispintaala on 250 000 m2. Alueelle on varattu 18 hehtaaria tulevaa laajentamista varten.Vapaatalousalue suunnitteilla Lappeenrantaan.

Alkuun

Beweship laajentaa taas Vaalimaalla

Oy Beweship Ab käynnisti marraskuun aikana kolmannen rakennusvaiheen Vaalimaan liikennekeskuksessaan. Aloitettu projekti kasvattaa terminaali ja varastointitilojen määrää reilulla 2 000 neliömetrillä.

Marrastammikuussa tehtyjen louhinta ja maansiirtotöiden jälkeen alkaa varsinainen rakentaminen huhtikuun alussa. Uudet tilat saadaan käyttöön syyslokakuussa. Ne käsittävät varastotilojen lisäksi myös toimistohuoneita.

Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon tulevat rakennustarpeet. Beweship on kaavaillut käyttävänsä tonteilla olevan rakennusoikeuden kokonaisuudessaan vuoteen 2 000 mennessä. Beweship työllistää nyt Vaalimaalla 17 henkilöä. Toimintojen laajeneminen kasvattaa henkilökunnan määrää edelleen lähitulevaisuudessa.

Muita laajamittaisia rakennushankkeita Vaalimaalla ovat rekkojen läpivalaisulaitteen vaatima rakennus tullin yhteyteen sekä raskaille ajoneuvoille tarkoitettu paikoitusalue. Niiden on määrä valmistua vuoden 1999 puolella.

Lisätietoja: projektipäällikkö Soini Hyttinen, puh. (05) 350 5100 tai (09) 351 611, *email: soini.hyttinen@beweship.com

Alkuun

Suomen Pankki lisää itätiedon tarjontaa

Suomen Pankin Idäntalouksien yksikkö organisoidaan uudelleen. Pankin johtokunnan jäsenen Matti Korhosen vastuualueeseen siirtynyt yksikkö muutti nimensä Siirtymätalouksien tutkimuslaitokseksi. Samalla yksikön henkilöresursseja lisättiin, joten toimintaan osallistuu nyt 14 asiantuntijaa ja avustajaa. Tutkimuslaitoksen päälliköksi nimitettiin yksikön aikaisempi pitkäaikainen esimies Pekka Sutela.

Laitos tutkii ja seuraa siirtymätalouksia. Erillistutkimusten ja selvitysten lisäksi laitos julkaisee suomeksi ja englanniksi siirtymätalouksien viikkokatsausta ja tammikuusta lähtien myös kokonaan uutta kuukausikatsausta.

Nelisivuisessa kuukausikatsauksessa käsitellään tärkeimmät reaalitalouteen, finanssipolitiikkaan ja rahatalouteen liittyvät kehityskulut. Lisäksi katsauksessa on tiukka avainlukujen tilastopaketti. Mielenkiintoista seurattavaa tulevat olemaan myös laitoksen tutkijoiden omalla nimellään kirjoittamat lyhyet, henkilökohtaiseen näkemykseen perustuvat analyysit ja kommentit joltakin erikseen valitulta aihealueelta.

Siirtymätalouksien viikko bulletiinin suomen ja englanninkieliset versiot julkaistaan edelleen myös Suomen Pankin Internetsivuilla. Uusi kuukausikatsaus viedään sekin välittömästi Internetiin.

Tutkimuslaitoksessa työskentelevän ekonomisti Jouko Rautavan mukaan viikkobulletiini on jo saanut hyvän kansainvälisen vastaanoton verkossa. Internetkatselu on aktiivista ja automaattisesti jaettavalle sähköpostiversiolle on maailmanlaajuisesti jo yli 1 500 tilaajaa.

Tiedon täytynee olla hyvää, koska olemme tavanneet sitä on piraattijakelussa eri puolilla Internetmaailmaa, Jouko Rautava päivittelee.

Alkuun

Markinvest edustamaan rakennusalan sertifiointipalveluja

Rakennustarvikkeiden Venäjän vientiä varten välttämätön sertifiointi on mahdollista saada nyt Lahdesta. Gosstandardin ja Minstroin valtuuttama LuoteisVenäjän sertifitointilaitos ANO "Sevzapstrojtest" sertifioi yhteistyössä Pietarissa ja Lahdessa toimivan Markinvest Oy:n kanssa rakennusalan valmistajia ja välittäjiä Suomessa ja muissa Euroopan maissa.

Sertifikaattisäännöt ovat kaikille samat. Kaikkien ulkomaisten tavaranviejien, kuten venäläisten valmistajienkin, on osoitettava sertifikaattien avulla, että tavara täyttää viranomaisten sille asettamat vaatimukset.

Tuontituotteiden käyttöturvallisuuden varmistamisen valvonta tehdään rajalla. Se tapahtuu sertifikaateilla, viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla, jotka kulkevat tavaran mukana rajanylityspaikan tulliin.

Arkkitehdit voivat suunnitelmissaan käyttää sertifioimattomia tuotteita, mutta rakennesuunnittelijat saattavat saada 43 miljoonan ruplan sakon jos tuotteilla ei ole sertifikaattia.

Sertifikaatit myönnetään maksua vastaan. Vaikeimmassa asemassa ovat viejät, jotka toimittavat Venäjälle satunnaisia, runsaasti eri nimikkeitä sisältäviä tavaraeriä. Tästä syystä on tuotteiden valmistajien aiheellista hankkia tuotesertifikaatti tai valmistuslinjasertifikaatti ja maahantuojien nk. välittäjäsertifikaatti.

Alkuun

Suomalaistutkimus venäläisestä yhtiöjuridiikasta

Leena Lehtinen on saanut valmiiksi väitöskirjatutkimuksen, joka käsittelee venäläisiä yritysmuotoja ja erityisesti osakeyhtiötä, joka yhtiötyyppinä poikkeaa kaikkein radikaaleimmalla tavalla aiemmista valtion yrityksistä.

Kirjassa arvioidaan myös Venäjän 1990luvun lainsäädäntömyrskyä, suunnitelmatalouden oikeudellisen perustan muovautumista ja oikeusvaltion kehittymistä.

Tutkimuksessa käydään läpi Venäjän uuden siviililain mukaiset yritysmuodot. Avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, rajavastuuyhtiötä, lisävastuuyhtiötä ja osakeyhtiötä käsitellään kutakin erikseen. Lisäksi Lehtinen esittelee pääkohdat tytäryhtiöstä ja konsernisuhteesta sekä kertoo valtiollisen ja kunnallisen yrityksen nykyisestä statuksesta.

Suomalaisista näkökulmista ja tarpeista tehty tutkimus valottaa erikseen myös ulkomaalaisomisteisen yhtiön asemaa Venäjän osakeyhtiölain puitteissa. Samalla Lehtinen käsittelee myös ulkomaalaissijoituslakia, joka sekin sääntelee ulkomaalaisomisteisen yhtiön oikeudellista asemaa.

Ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden käsittelyssä painottuvat pienyhtiöt, koska vierasmaalaiset yritykset ovat Venäjällä tyypillisesti pieniä. Leena Lehtinen selvitteleekin erityisesti Venäjän osakeyhtiölain määräyksiä ja soveltamista juuri pienyhtiöiden kohdalla.

Kirja antaa hyödyllistä tietoa mm. siitä miten Venäläisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys tulee yksityiskohdittain laatia. Pienyhtiön hallintoa käsittelevässä luvussa kerrotaan yhtiökokoukseen, tilintarkastajien valintaan, hallintoneuvoston rooliin ja pääjohtajan vastuuseen liittyvistä määräyksistä.

Tutkimuksen tekijä Leena Lehtinen on perehtynyt myös ukrainalaiseen ja puolalaiseen oikeuteen. Hänellä on lakitoimisto Lex Leena Lehtinen Tampereella."Venäläisen osakeyhtiön" on kustantanut Lakimiesliiton Kustannus, joka myös huolehtii sen myynnistä.

Alkuun

Liikemiehen Pietari oppaasta uusi painos

Fintra on julkaissut suositusta "Liikemiehen Pietari" oppaasta 2. uudistetun painoksen. Oppaan on tälläkin kertaa koonnut kaupallinen sihteeri Leena Heikkilä, joka on työskennellyt Pietarin vientikeskuksessa yli neljä vuotta.

"Liikemiehen Pietari" antaa arvokkaita ohjeita ensi kertaa Pietariin matkustavalle, mutta sen neuvot ovat käyttökelpoisia kaupungissa myös usein aiemmin vierailleelle, koska monet asiat muuttuvat nopeassa tahdissa Opas neuvoo matkajärjestelyissä, työlupaasioissa ja matkustamisessa. Se antaa myös yleisiä orientoitumisohjeita paikallisiin oloihin.

Lisäksi opas sisältää paljon neuvoja käytännön bisnestilanteisiin. Oppaassa kerrotaan mm. miten valmistautua liikeneuvotteluihin ja tapaamisiin. Venäjän kaupan erityispiirteistä on perustiedot pähkinänkuoressa. Esillä ovat vienti ja tuontimääräykset, pankkitoiminta, rahaliikenne, maksujärjestelyt sekä kauppasopimukset. Myös oppaan yhteystietohakemistot ovat hyödyllisiä sekä asioinnin että vapaaajan kannalta. Kaikki osoitteet on tarkistettu ennen kirjan ilmestymistä.

Hyödyllinen idänkaupan perusopas on myös Fintran uusittu "Ulkomaankaupan erikoistermit" käsikirja. Teos kattaa lähes 600 termiä seikkaperäisine suomenkielisine selityksineen. Käännökset ja vastineet ovat seitsemällä kielellä joukossa myös venäjä ja viro.

Hakemistoosassa on lisäksi noin 100 lyhennettä (organisaatioita ym.), jotka muuten aiheuttavat päänvaivaa. Näille löytyy selitys suomenkielisessä osuudessa.

Kustakin kielestä on oma aakkoshakemistonsa. Hakusanoja on yhteensä yli 4 000.

Lisätiedot ja tilaukset: Fintra, puh. (09) 228 28 500, faksi (228 28 528, email: fintra@fintra.fi, Internet: http://www.fintra.fi.Liikemiehen Pietari oppaasta uusi painos

Alkuun


Multiprintiltä paino ja kopiopalvelut myös Pietarissa

Kauppakaari Oy:n Multiprintryhmä toimii myös Pietarissa. Paikallinen graafisen alan tytäryhtiö ZAO Polygraph Center tarjoaa venäläisille ja länsimaisille asiakkailleen kattavat kirjapainopalvelut sekä pikakopiopalvelut Copy Center pisteessä. Polygraphin palveluksessa on jo yli 100 työntekijää, jotka on perusteellisesti koulutettu länsistandardien mukaisiin tuotantoprosesseihin.

Itse kirjapainossa on isoformaattinen 4värinen Heidelbergin offsetkone ja helmikuussa asennetaan rinnalle 5värinen tuotantolinja, johon sisältyy myös lakkausyksikkö. Painossa voidaan liimasidottujen kirjojen lisäksi painaa kaikkia yritysten tyypillisesti tarvitsemia markkinointimateriaaleja, kuten etikettejä, esitteitä, kirjelomakkeita ja kuoria.

Värierottelut ja filmitulostukset tehdään Polygraphin alivuokralaisena olevassa venäläisessä reprossa. Copy Center pisteessä ovat käytössä pikaoffset, suuritehoiset laserkopiokoneet sekä lasertulostimet. Myös väritulostukset ovat mahdollisia ja soveltuvat mm. pienipainoksisten esitteiden tekemiseen. Toiminnassa käytetään myös "Multiprint" tuotetunnuksia.

Multiprintin toimialajohtajan Risto Ojalan mukaan Pylographin kapasiteetin käyttöaste on jo erittäin korkea. Täysin länsitasoa olevat painotuotteet ovat nopeasti löytäneet ostajia, etenkin kun hintataso on huomattavan edullinen.

Voimme hyvin palvella myös suomalaisyrityksiä Pietarissa ja vieläpä Moskovassa, Risto Ojala ehdottaa. Polygraphin kirjapaino sijaitsee Pietarin ydinkeskustassa ja Copy Center paikallisen yliopiston yhteydessä.

Tiedustelut (venäjäksi ja englanniksi):
toimitusjohtaja Sergei Radvanetsky, puh/fax + 7 812 315 3310.

Alkuun

Ministeri Leiman uskoo Viron talouskasvuun

Viron talousministeri, professori Jaak Leimann uskoo maansa nopean talouskasvun jatkuvan ainakin vuoteen 2002 saakka. Erityisen hyvänä ennusmerkkinä Leimann pitää tavaroiden ja palvelusten viennin kehitystä. Vienti kasvoi viime vuonna yli 50 prosenttia.

Viron teollisuudessa tapahtuneet uudelleen järjestelyt ja tuotantoteknologian uudistuminen näkyvät jo sahaja puutavarateollisuudessa, meijeriteollisuudessa sekä kalastuksessa ja kalanjalostuksessa. Näiden alojen kehitystä on osaltaan edistänyt myös ulkomainen investointitoiminta.

Uusista toimialoista kasvavat Virossa tällä hetkellä nopeimmin kauppa, rahoitus, vakuutus, kiinteistökauppa ja vuokraus, kuljetus, logistiikka ja matkailu.

Ministeri Leimannin mukaan Viron talouden perusteet ovat hyvät ja kasvu jatkuu hyvänä myös vuonna 1998, vaikka korkojen nousu ja pörssikurssien lasku vaikuttavat jonkin verran hidastavasti. Viron kruunuun kohdistuneet spekulaatiot nostivat korkotasoa, vaikka Viron Pankki osoitti devalvaatiota torjuvissa lausunnoissaan kyllin vakuuttavasti, että valuuttajärjestelmän mukaisesti kruunulla on täysi valuuttakate.

Viron taloudessa tapahtuneita institutionaalisia ja rakenteellisia Leiman pitää merkittävinä. Ne ovat mahdollistaneet vapaakauppasopimuksia muiden maiden kanssa ja avanneet ylipäätään uusia kansainvälisiä kauppasuhteita.

Suomen ja Viron kauppasuhteissa ei ministeri Leimann nähnyt ongelmia puhuessaan Turun kauppakorkeakoulun Itäkaupan tutkimus ja koulutusyksikön kymmenvuotisjuhlissa Turussa. Talousministeri Leimann ei näe esteitä Viron talouskasvulle.0


Alkuun


Compiler Trade Web Site © Uutisarkisto 1998-1999