Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Barents Markinvest

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Luoteis-Venäjän metsätalouden kehitys on uuden metsälain varassa

(Compiler News - 18.2.2009) Luoteis-Venäjä on Venäjän tärkein metsäteollisuusalue, vaikka sitä hoidetaankin liian pienillä resursseilla, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen juuri ilmestyneessä selvityksessä.

Luoteis-Venäjän metsähoidon laiminlyönneistä kertovat havumetsien osuuden pieneneminen, taimikonhoidon ja harvennushakkuiden vähäisyys sekä metsäuudistusten rästit.

Alueen runsaiden metsävarojen ansiosta metsäteollisuutta ja metsien hyödyntämistä voitaisiin tuntuvasti kehittää, mutta se edellyttäisi metsäsuunnittelumenetelmien uudistamista, metsien hoidon tehostamista, luonnon monimuotoisuuden huomioimista talousmetsien käsittelyssä ja huomattavia investointeja metsätieverkoston kehittämiseen.

Venäjän uusi metsälaki siirsi paljon vastuuta federaatiolta alueille ja metsänkäyttäjille. Metsien käyttöä halutaan tehostaa ja niistä saatavia tuloja lisätä samalla kun metsien hoidollista ja ekologista tilaa halutaan parantaa. Toimeenpanoprosessin aiheuttaman käymisvaiheen sekä Venäjän taloutta kohdanneen kriisin takia metsien hyödyntämisen ja hoidon 1990-luvun alussa alkanut murros näyttää kuitenkin jatkuvan pitkään.

Luoteis-Venäjän metsätaloudella
on mahdollisuutensa

Luoteis-Venäjä tuotti viime vuonna yli kolmanneksen maan ainespuusta, reilun neljänneksen sahatavarasta sekä kaksi kolmasosaa paperista. Alueen suuresta merkityksestä huolimatta sen metsätalouteen ei ole kyetty panostamaan riittävästi.

Päätehakkuiden hakkuusuunnitelmasta on viime vuosina hyödynnetty vain noin 40 prosenttia ja vuotuinen kokonaishakkuukertymä on ollut vain kuudesosa Suomeen verrattuna. Lisäksi avohakkuualoista jäi uudistamatta viidennes vuosina 1999-2006. Metsähallinnon rakentamien metsäteiden määrä on puolestaan romahtanut 1990-luvun alusta kymmenesosaan, joten metsänkäyttäjät ovat joutuneet rakentamaan pääosan metsäteistä omilla varoillaan.

Metsätutkimuslaitoksen selvityksessä päätellään, että Luoteis-Venäjällä pitäisi uudistaa metsäsuunnittelun menetelmiä sekä huomioida aikaisempaa enemmän metsänvuokraajien tavoitteita sekä taloudellisia tekijöitä.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-