Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Reval Hotels
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Väitös: Vahvistunut Venäjä on saanut tahtonsa läpi EU:n kanssa

(Compiler News - 19.9.2008) Ulkopoliittisen instituutin tutkijan, VTM Hiski Haukkalan väitöstyössä tarjastellaan EU:n ja Venäjän suhteen kehittymistä. Erityinen paino asetetaan kysymyksille, miksi suhdekokonaisuus on osoittautunut niin ongelmalliseksi.

Haukkala muistuttaa, että Kylmän sodan päätyttyä Venäjä haki tiivistä yhteyttä länteen. Moskovan kannalta keskeistä oli saavuttaa tunnustettu ja laaja kumppanuus keskeisten toimijoiden kanssa. Samaan aikaan EU kehitti omaa toimijuuttaan ja suosi ratkaisuja, jotka perustuivat länsimaisille liberaareille arvoille ja niihin liitetylle poliittiselle ehdollistamiselle.Tämä pyrkimys koski kuitenkin ensisijaisesti EU-jäseniksi pyrkiviä Keski- ja Itä-Euroopan maita.

Venäjän itsepintainen vaatimus tasavertaisesta kohtelusta entisten satelliittien kanssa johti kuitenkin siihen, että myös Venäjään alettiin soveltaa samoja, Venäjän oman suvereniteetin kannalta sangen pitkälle meneviä peruslinjauksia. Näin ollen alun perin varsin löyhäksi kaavailtu yhteistyö sai Venäjän omasta vaatimuksesta johtuen sitovampia taloudelliseen integraation ja syvemmän poliittisen yhteistyön muotoja, jotka kirjattiin vuonna 1994 solmittuun kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen. Tutkijan mielestä EU:n ja Venäjän välille vahvistettiin puolihuomiossa kumppanuus.

Venäjä edellyttää uutta perustaa EU-suhteelleen

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tuomien sitoumusten ja Venäjän myöhemmän kehityksen välinen ristiriita selittää osaltaan sittemmin ongelmalliseksi muodostunutta kumppanuussuhdetta EU:n ja Venäjän välillä.

Erityisesti Vladimir Putinin presidenttikaudesta lähtien Venäjä on alkanut yhä voimallisemmin vastustaa EU:n politiikkaa. Ensinnäkin Venäjän sisäinen kehitys on poikennut liberaaleista periaatteista, mikä on näkynyt maan poliittisen järjestelmän kohdalla. Toiseksi Venäjä on kieltäytynyt toimeenpanemasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa sovittuja tavoitteita. Erityisesti ajatus Venäjän lainsäädännön osien harminisoinnista EU-normien kanssa on joutunut vastatuuleen.

Kolmanneksi Venäjä on alkanut vaatia muutoksia myös itse suhteen perustassa. Jatkossa Moskovan tavoitteena on aiempaa tasavertaisempi suhde, jossa yhteisten arvojen ja sitovan integraation sijasta puhuttaisiin yhteisistä intresseistä ja tapauskohtaisesta yhteistyöstä.

EU nyt altavastaajana Venäjän kanssa

EU:n oma sisäinen hajanaisuus on tehnyt pitkäjänteisen ja uskottavan Venäjän-politiikan kehittämisen vaikeaksi. Toiseksi unionin oma voimakas energiariippuvuus Venäjästä on tehnyt Moskovan pakottamisen mahdottomaksi. Lisäksi EU ei ylipäätään ole pakkokeinoihin ja uhkiin vaan paremminkin sovitteluun ja houkutteluun turvautuva toimija.

Venäjän käytännössä kieltäydyttyä yhteistyöstä alkuperäisillä ehdoilla ei EU:lla ole ollut muita vaihtoehtoja kuin koettaa ostaa aikaa ja toivoa Venäjän vielä palaavan 1990-luvun alussa yhteisesti hahmotellulle linjalle. Näin ei Haukkalan mukaan kuitenkaan ole käynyt.

Odotettavissa onkin, että nykyisten trendien vallitsessa myös EU:n ja Venäjän välinen sopimuspohja asteittain muuttuu heijastelemaan nykytilannetta, jossa Venäjän käsitys kumppanuuden muodoista ja ydinsisällöistä on viemässä voiton.

Hiski Haukkalan valtio-opin alan väitöskirja esitetään takastettavaksi 27. syyskuuta Turun yliopistossa.

Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.