Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomen Venäjän-kauppa vastaa keskisuurta teollisuusalaamme

(Compiler News - 19.9.2006) Venäjä on nopeimmin kasvava suuri markkina-alue Suomen läheisyydessä. Suomen kilpailuasema Venäjällä ei ole kuitenkaan aivan niin hyvä kuin mitä kauppatilastojen pohjalta voisi kuvitella, todetaan Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Sitralle laatimassa raportissa.

Russia in the Finnish Economy -raportti tarkastelee laaja-alaisesti Venäjän vaikutusta Suomen talouteen. Sen ovat laatineet ekonomistit Simon-Erik Ollus ja Heli Simola.

Venäjä oli viime vuonna Suomen suurin vientimarkkina, mutta itäviennin kasvu perustuu osittain jälleenviennille eli Suomeen muualta tuotujen, eikä siis Suomessa tuotettujen tavaroiden viennille, raportissa todetaan. Laskelmien mukaan vähintään neljännes Suomen tavaranviennistä Venäjälle on itse asiassa jälleenvientiä, jonka lisäarvo Suomelle on vähäinen. Jälleenvienti on keskittynyt teknologia- ja kulutustuotteisiin, joiden kysyntä on Venäjällä kasvanut nopeasti.

Tavara menettää kolmanneksen arvostaan rajalla

Kaksoislaskutus näyttää olevan edelleen tavallista Venäjän-kaupassa. Ero Suomen vienti- ja Venäjän tuontitilastojen välillä oli viime vuonna lähes 60 prosenttia. Ero oli EU-maista toiseksi korkein ja huomattavasti EU-maiden noin 40 prosentin keskiarvoa korkeampi. Ero selittyy kuitenkin osittain jälleenviennillä, koska jälleenviedyt tavarat on Venäjän tullitilastoissa useimmiten kirjattu tuonniksi niiden todellisesta alkuperämaasta eikä Suomesta.

Huolimatta jälleenviennin pudistamisesta eroa Venäjän ja Suomen tullitilastojen välille jää noin kolmannes, mikä tutkijoiden mukaan heijastaa todennäköisesti kaksoislaskutuksen määrää rajalla.

Neljännes Venäjän kokonaistuonnista kulkee Suomen kautta

Transitoliikenne on kasvanut nopeasti 1990-luvun puolivälistä lähtien ja Suomesta on kehittynyt tärkeä arvokuljetuskäytävä Venäjälle. Viime vuonna neljännes Venäjän kokonaistuonnista tuli Suomen kautta joko transitona tai vientinä.

Suomen kilpailuetuja Venäjän transitoliikenteessä ovat läheisyys Luoteis-Venäjään sekä luotettava, turvallinen ja tehokas logistiikkajärjestelmä. Suomen kanssa kilpailevat kauttakulkukäytävät parantavat kuitenkin kilpailukykyään, joten meillä on syytä panostaa infrastruktuurin kehittämiseen, jos nykyinen asema halutaan säilyttää ja tulovaikutus maksimoida. Venäjän kokonaisviennistä Suomen kulkeva osuus on sitävastoin pieni, ainoastaan neljä prosenttia.

Transitoliikenteen vaikutus Suomen talouteen on tutkijoiden mielestä kaksijakoinen. Toisaalta kuljetukset kuluttavat omaa liikenneinfrastruktuuriamme, mutta toistaalta niiden työllisyys- ja tulovaikutus on tärkeä erityisesti Kaakkois-Suomen alueella.

Venäjä työllistää suuren suomalaisjoukon

Venäjään liittyvien toimintojen yhteenlaskettu työllisyysvaikutus Suomessa on noin 50 000 henkilöä eli noin kaksi prosenttia työllisistä. Tämä vastaa meillä keskisuuren teollisuuden alan työllisyysvaikutusta.

Raportin perusteella suurin työllistäjä on tavaranvienti Venäjälle. Yksin Venäjän-vienti työllisti 34000 henkilöä vuonna 2004. Myös Suomen kautta Venäjälle menevät transitokuljetukset työllistivät edelleen lähes 4 000 henkilöä. Lisäksi työllisyysvaikutusten piiriin laskettiin venäläisten Suomessa omistamien tai hallinnoimien yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä, mikä oli noin 8 000 henkilöä. Tämän päälle on vielä lisättävä palveluviennin ja venäläisten matkailun työllisyysvaikutus eli noin 11 000 henkilöä.

Suomalaiset investoivat Venäjällä paikalliseen markkinapotentiaaliin

Suomalaisten yritysten investointitoiminta Venäjällä on raportin mukaan selvästi kiihtynyt. Viime vuonna jo kymmenesosa teollisuutemme ulkomaisista investoinneista suuntautui Venäjälle. Investoinnit ovatkin vahvistaneet monien suomalaisyritysten kilpailukykyä Venäjällä ja ovat olleet selvästikin tuottoisia. 2000-luvulla toteutetut investointipanostukset on suurimmalta osin jo kotiutettu tuloina Suomeen.

Suomalaiset investoivat tuotantoon Venäjällä pääasiassa maan markkinapotentiaalin takia. Motiivina ei ole niinkään tuotannon siirtäminen halvemman työvoiman maahan. Venäjällä työvoima onkin jo kalliimpaa kuin monissa muissa maissa ja työvoimakustannukset ovat viime vuosina kallistuneet huomattavasti inflaatiota nopeammin.

Venäläiset Suomessa yrittäjinä ja matkailijoina

Venäläisten omistamien ja johtamien yritysten määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Näitä yrityksiä oli kuluvan vuoden keväällä jo noin 2 000. Esimerkiksi Kotkan-Haminan seudulla viime vuonna jo kymmenesosa uusista yrityksistä oli venäläisten omistamia.

Venäläiset yritykset ovat keskittyneet Kaakkois-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Ne toimivat pääasiassa välityskaupassa ja kuljetusalalla, eli Venäjän-kaupassa ja -transitossa. Nämä lähinnä pienehköt yritykset työllistävät venäläisiä maahanmuuttajia ja suomalaisia sekä kartuttavat osaltaan Suomen verokertymää,

Matkailupalveluiden myynti venäläisille on kasvanut nopeasti viime vuosina. Viime vuonna Suomeen tehtiin lähes 1,7 miljoonaa matkaa Venäjältä ja Venäjän kansalaisille myönnettiin vajaat 400 000 viisumia. Venäläiset matkailijat kuluttivat kokonaisuudessaan eniten rahaan Suomessa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.