tutkimuia
Eastern European Markets

Martti Lehti & Kauko Aromaa:
Ulkomaalaiset yritykset ja rikollisuus Liettuassa 1997.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 37.

Suomalaisyritysten kokemuksia lähialueiden rikollisuudesta

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toteuttama lähialueiden yritysturvallisuuskartoitus on tavoittanut 1994-1997 kaikkiaan 3126 suomalaista ja 48 tanskalaista Baltian maihin tai Pietarin kaupunkiin etabloitunutta yritystä. Tuloksena on jokseenkin kattava kuva erään erityisryhmän rikosongelmista alueella 1990-luvun puolivälissä.

Rikollisuudesta johtuvat ongelmat poikkeavat olennaisesti vähemmän Suomen tilanteesta kuin pessimistisimmissä ennakko-odotuksissa luultiin. Toisaalta ne kaikissa alueen maissa ovat edelleenkin vaikeampia kuin kotimaassa. Tutkimuksissa nousi keskeisimpinä esille viisi ongelmakokonaisuutta:1) kiristysrikollisuus, 2) tavanomainen rikollisuus, 3) henkilöstörikollisuus, 4) epäasiallinen kilpailu ja 5) hallinnon korruptoituneisuus.

Olennainen ero Baltian maiden ja Pietarin välillä oli yrityksiin rikollisryhmien taholta kohdistuvan kiristysrikollisuuden ja häirinnän tasossa. Tilanne Virossa oli kaikkein ongelmattomin. Liettuassa tapaukset olivat yleisempiä, mutta alueelliset erot olivat suuria. Myös Latviassa kiristysrikollisuutta esiintyi suhteellisen runsaasti, mutta kysymys oli yksittäisistä tapauksista, ei järjestelmällisestä liiketoiminnasta. Kiristysrikollisuus ei yhdessäkään kolmesta Baltian maasta ollut ulkomaalaiselle yritystoiminnalle uhka, johon olisi tullut varautua poikkeuksellisin turvallisuus järjestelyin.

Tilanne Pietarissa oli huomattavasti ongelmallisempi. Avoimen kiristysrikollisuuden osalta se muuttui tutkimusajanjaksolla 1994-1996 paremmaksi, mutta erilaiset suojaus- ja suojelujärjestelyt ,eivät muutoksen myötä kadonneet, vaan pikemminkin tulivat entistä yleisemmiksi.Pääosa yrityksistä ei katsonut voivansa toimia kaupungissa ilman poikkeuksellisia turvaamistoimenpiteitä.

Yrityksiin kohdistuvan satunnaisen ulkopuolisen omaisuusrikollisuuden osalta tilanne oli kaikissa tutkituissa maissa suhteellisen samankaltainen ja jaksolla 1994-1997 myös varsin vakaa. Tapahtuneet rikokset eivät laadultaan ja määrältään merkittävästi eronneet Suomen suurten kaupunkien tilanteesta. Ainoa olennainen ero koski autovarkauksien ja automurtojen korkeaa tasoa.

Henkilöstörikollisuus on lähialueilla suurempi uhka kuin Suomessa. Virossa oli 1994-1997 havaittavissa, että yritysten koon kasvun myötä henkilöstörikollisuustilanne paheni nopeasti, jos valvonta- ja johtamisjärjestelmiä ei pidetty ajan tasalla.

Jos Baltia rikollisuusongelmien osalta vaikutti ehkä yllättävänkin yhtenäiseltä alueelta, erot kilpailuolosuhteissa ja hallinnon toimivuudessa olivat jo suurempia. Tältä osin vertailu oli mahdollista tosin ainoastaan Liettuan ja Viron välillä.

Kilpailuolosuhteet Liettuassa olivat merkittävästi sekavammat ja säännöiltään hämärämmät kuin Virossa. Pääasialliseksi ongelmaksi mainittiin liikesuhteissa harjoitettu korruptio. Baltian alueen kilpailuolosuhteiden positiivisena piirteenä, joka viittaa erityisesti hallinnon toimivuuteen, voi pitää myös sitä, että yksikään vastaaja ei maininnut suoranaista viranomaismielivaltaa kilpailua vääristävänä tekijänä.

Kokemukset avoimesta hallinnon korruptoituneisuudesta olivat kylläkin Liettuassa yleisempiä kuin Virossa, mutta kuitenkin olennaisesti harvinaisempia kuin Pietarissa.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset toimivat rikosturvallisuuden kannalta arvioiden kaikissa kolmessa Baltian maassa tällä hetkellä kotimaasta katsoen varsin tutussa ja poikkeuksettomassa ympäristössä.


Lisätietoja:
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Pitkänsillanranta 3A, 5 krs
00530 Helsinki
Puh. 010 366 53001 tai
09 1602 7855
tutkimusjohtaja Kauko Aromaa
puh. (09) 1825 7850
tutkija Martti Lehti

www.optula.om.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto