tutkimuia
Eastern European Markets
Elokuu 2007

Ari Arposalo, Matti Liedes
TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
TRANSITOLIIKENTEESSÄ
Publication 43, NORDI Series
ISBN 978-952-214-406-5 (paperback)
ISBN 978-952-214-407-2 (PDF)
ISSN 1459-6679
49 p.
Lappeenranta, 2007

This research is part of a TRAKET-project which concentrates on the competitiveness of the transit routes to North-West Russia. This research report analyses the environmental and traffic safety effects of the transit traffic and the changes in their external cost effects as the traffic increases. Recommendations for the improvement of the environmental effects and the traffic accident rates are given in the report. In addition, measures to the development of new service concepts for the operators in transit traffic are presented. The report is written in Finnish

Lataa koko tutkimus tästä


Yhteenveto

Transitoliikenne Suomen kautta Venäjälle kasvaa jatkuvasti. Siitä aiheutuu sekä hyötyjä että haittoja. Transitoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle on kuitenkin niin suuri, että transitoliikennettä ei kannata rajoittaa, vaan sen haittavaikutuksia tulee lieventää.

Transitoliikenteeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ovat kasvava huolenaihe. Erityisesti maantietransito Kaakkois-Suomessa lisää raskaan liikenteen ajoneuvojen määrää rajanylityspaikoille johtavilla tieosuuksilla. Rekkajonot Kaakkois-Suomen teillä ja raja-asemilla ovat olleet yksi transitoliikenteen näkyvimmistä ongelmakohdista. Liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusnäkökohdat ovat olleet paljon esillä julkisessa keskustelussa.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehdään töitä niin lainsäädännöllisin keinoin kuin tiedottamisen ja kampanjoinnin avulla. Yhteiskunta ja muut transitoliikenteessä mukana olevat toimijat voivat valinnoillaan ohjata transitoliikenteen ympäristövaikutusten ja turvallisuusriskien kehitystä. Tässä raportissa näistä vaikuttamismahdollisuuksista on tarkasteltu transitoliikenteen siirtämistä rautateille ja tieliikenteen sisäisiä kehitysmahdollisuuksia.

Ympäristön, liikenneturvallisuuden ja tiestön kulumisen kannalta toivottava kehityssuunta olisi kuljetusten siirtyminen yhä enenevässä määrin raiteille. Maantiekuljetukset aiheuttavat noin kahdeksan kertaa enemmän kustannuksia yhteiskunnalle turvallisuus- ja ympäristövaikutusten muodossa kuin junakuljetukset.

Tieliikenteen sisäisinä kehityskeinoina on Suomessa toteutettu kuljetusketjujen energiakatselmointia, kuljetusalan energiasäästösopimuksia ja ajotavan koulutushankkeita. Motivaatiota tulisi luoda tiedotuskampanjoinnin lisäksi positiivisilla kannusteilla muun muassa tiemaksujärjestelmän ja ajoneuvojen ympäristöluokituksen avulla. Tiemaksujärjestelmiin voitaisiin kytkeä energiatehokkuutta ja turvallisuutta edistäviä teknisiä palveluja. Näillä keinoilla vähennettäisiin liikenteen aiheuttamia ulkoisia kustannuksia ja voitaisiin kohdistaa kustannukset paremmin ”käyttäjä maksaa” -periaatteen mukaisesti.

Lataa koko tutkimus tästä


More information:
Lappeenranta University of Technology
Northern Dimension Research Centre
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.