tutkimuia
Eastern European Markets
Elokuu 2007

Tuuli Mirola
Euroopan Unionin itälaajeneminen
– Odotuksia ja kokemuksia yritystoiminnasta uusissa jäsenmaissa
(European Union Eastern Enlargement - Expectations and
Experiences of Doing Business in the New Member States)
Publication 39, NORDI Series
ISBN 978-952-214-358-7 (paperback)
ISBN 978-952-214-359-4 (PDF)
ISSN 1459-6679
Lappeenranta, 2007

Lataa koko tutkimus tästä


Tiivistelmä suomeksi

Euroopan Unionin itälaajeneminen – Odotuksia ja kokemuksia yritystoiminnasta uusissa jäsenmaissa Tämä julkaisu käsittelee Euroopan Unionin itälaajenemisen vaikutuksia EU15 maiden ja erityisesti suomalaisten yritysten näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan yritysten toimintaympäristöä Euroopan Unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneiden kymmenen siirtymätalouden (Viro. Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Tshekin tasavalta, Slovakia, Slovenia, Romania ja Bulgaria) markkinoilla.

Suomalaisten ja muiden vanhojen EU15 jäsenmaiden yritysten etukäteisodotukset Unionin itälaajenemista kohtaan olivat kahtiajakoisia. Toisaalta odotettiin laajentuvien sisämarkkinoiden tuomia mahdollisuuksia, toisaalta pelättiin kilpailun kiristymistä. Raportissa analysoidaan sekä EU15 maissa että uusissa jäsenmaissa ennen laajenemisesta esitettyjä yleisiä mielipiteitä ja odotuksia sekä verrataan niitä toteutuneeseen tilanteeseen laajentumisen jälkeen.

Euroopan Unionin itälaajenemisen vaikutuksia on ollut vaikea arvioida erityisesti siksi, että vaikutukset ovat jakautuneet epätasaisesti niin vanhojen EU15 jäsenmaiden ja uusien jäsenmaiden kesken kuin näiden ryhmien sisälläkin. Vaikutukset ovat myös paremmin mitattavissa pidemmällä aikavälillä kuin välittömästi. Koko Euroopan Unionille niiden odotettiin olevan melko vähäisiä ensimmäisten viiden vuoden kuluessa laajentumisesta sillä kasvuvaikutusten realisoituminen tapahtuu vasta pidemmän ajan kuluessa. Toisaalta rajaesteiden purkamisen psykologiset vaikutukset ovat voineet olla nopeampia ja suurempia.

Itälaajenemisen suurimmat vaikutukset EU15 maissa on koettu uusien jäsenmaiden läheisillä raja-alueilla, erityisesti Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Vaikutukset vaihtelevat paitsi maittain myös teollisuuden sektoreittain.

Tämän raportin tulokset perustuvat suurimmaksi osaksi survey-tutkimuksilla kerättyihin yritysten subjektiivisiin käsityksiin ja mielipiteisiin. Laajentumisen vaikutusten kokonaiskuva muodostuu siitä, miten laajentuminen on koettu yrityksissä ja miten yritykset ovat vastanneet siihen omassa toiminnassaan. Vaikutusten haitat ja hyödyt toteutuvat yritysten oman toiminnan kautta. Tilastotiedot ja laskelmat täydentävät survey-aineistojen antamaa kuvaa liiketoimintaympäristöstä laajentuneessa Euroopan Unionissa.

Yritysten odotukset EU15 maissa ennen vuosien 2004 ja 2007 laajentumisia eivät olleet yksimielisiä. Eräillä toimialoilla odotettiin enemmän mahdollisuuksia, toisilla pelättiin laajentumisen aiheuttamia uhkia. Odotukset vaihtelivat samoin myös yksittäisten yritysten välillä. Eräät yritykset pelkäsivät kilpailun kiristymistä jopa siinä määrin, että olivat huolissaan omasta selviytymisestään, kun taas toiset näkivät laajentumisen aloittavan heille uuden markkinoiden laajentumisen aikakauden.

Uusien jäsenmaiden kustannus- ja hintatason odotettiin toisaalta kiristävän kilpailua, mutta toisaalta tuovan mahdollisuuksia muun muassa uusiin jäsenmaihin kohdistuvien investointimahdollisuuksien kautta. Tämän odotettiin myös vaikuttavan toiminnan siirtymiseen vanhoista jäsenmaista uusiin. Uusien jäsenmaiden edullista hintatasoa ovat hyödyntäneetkin erityisesti työvoimavaltaiset alat. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä johtanut koko liiketoiminnan siirtymiseen uusiin jäsenmaihin vaan toiminnan uudelleenjärjestelyihin. Työvoimavaltaisia toimintoja, kuten kokoonpanoa, on siirretty uusiin jäsenmaihin, kun vastaavasti esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan osuus on kasvanut EU15 maiden yritysten kotimaan toiminnoissa.

Yritykset ovat jossain määrin arvioineet uudelleen sijaintistrategioitaan myös globaalilla tasolla. Uudet jäsenmaat tarjoavat vaihtoehtoisen sijaintipaikan mm. toiminnoille Kiinassa. Ne ovat kilpailukykyinen vaihtoehto tuotantokustannusten suhteen ja niiden logistinen sijainti lähellä eurooppalaisia kuluttajia ja kasvavia markkinoita on etu Kiinaan verrattuna.

Yleisesti yritysten suurimmat laajentumista koskevat odotukset kiristyvästä kilpailusta ja samanaikaisesti laajentuvien eurooppalaisten kotimarkkinoiden tuomista mahdollisuuksista ovat toteutuneet odotetusti. Pidemmän ajan vaikutukset jäävät edelleen nähtäväksi erityisesti Euroopan Unionin mahdollisesti laajentuessa edelleen.

Lataa koko tutkimus tästä


More information:
Lappeenranta University of Technology
Northern Dimension Research Centre
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.