tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.9.2005

Peeter Vahtra, Hannu Pirilä, Satu Hietanen:
ICT-SEKTORI BALTIASSA JA PUOLASSA
Electronic Publications of the PanEuropean Institute, 5/2005
Lue koko raportti

Yhteenveto

Baltian maiden ja Puolan ICT-sektorit kehittyvät nopeimmin Euroopan unionin alueella. EITO:n arvion mukaan Baltian maiden ICT-sektorin kasvu vuonna 2005 tulee olemaan lähes 10 prosenttia ja Puolan jopa hieman nopeampi. Viron ICTmarkkinoita voidaan pitää Baltian maiden kehittyneimpinä, sekä ICT-teknologian käyttöasteen että palvelutason suhteen. Liettuan ICT-markkinoiden arvioidaan kuitenkin kasvavan unionin jäsenmaista nopeimmin.

Matkapuhelinja internetliittymien määrä asukaslukuun suhteutettuna on suurin Virossa; toisaalta muut Baltian maat ja Puola tarjoavat näin ollen isompia kasvumahdollisuuksia uusille toimijoille. Myös kansainvälisissä tietoyhteiskuntavalmiuksia arvioivissa listauksissa Viro sijoittuu alueen maiden joukossa kärkeen, saavuttaen jo monilta osin useiden vanhojen EUjäsenmaiden tason. Erot muihin Baltian maihin ja Puolaan ovat kuitenkin melko pieniä ja sektorin vahva kasvu enteilee jälkimmäisten saavuttavan jo lähivuosina EU:n keskitason.

Markkinaarvoltaan Puolan ICT-sektori on noin 10kertainen yksittäisten Baltian maiden ICT-sektoreihin nähden. Vahvan kasvun johdosta kuitenkin myös Baltian maat houkuttelevat edelleen ulkom-aisia yrityksiä ja sijoittajia sekä alihankintaettä palvelusektoreille. Viron ICTsektorin kivijalkana ovat olleet nimenomaan teollisuuden alihankintapalvelut pohjoismaisille ICT-suuryrityksille, kun taas Latvia ja Liettua ovat houkutelleet investointeja ohjelmistotuotantoon ja IT-palveluihin.

Vahvasta kasvusta huolimatta ICT-sektorin tuoma lisäarvo on jäänyt ennakoitua alhaisemmaksi lähes kaikissa alueen maissa. Vaikka erityisesti Baltian IT-palvelusektorit kehittyvät nopeasti, niiden osuus koko ICT-sektorin markkinaarvosta on edelleen marginaalinen telekommunikaatiosektorin vastatessa valtaosasta ICT-sektorin liikevaihtoa. Myös ICT-teollisuustuotanto Baltiassa ja Puolassa koostuu enimmäkseen alhaisen lisäarvon alihankintapalveluista, kun taas kotimaisten, korkeampaa tuotannon lisäarvoa tuottavien yritysten kehitys on ollut verrattain hidasta.

EITO:n mukaan valtaosa alueen ICT-sektorin kasvusta on lisääntyneen tietokonelaitteiden ja ohjelmistopalvelujen myynnin ansiota. Lisäksi matkapuhelinpalveluja tarjoavat yritykset ovat tuntuvasti kasvattaneet liikevaihtoaan lankapuhelinpalvelujen tarjoajien kustannuksella. Telekommunikaatiopalvelujen nopeimmin kasvava alasektori on kuitenkin internetpalvelut, joiden markkinaarvon arvioidaan kasvavan Baltian maissa noin 30 %: vuosivauhdilla.

Baltian ja Puolan ICT-markkinoiden tulevaisuuden kehityksen kannalta oleellisinta on lisätä tutkimus- ja kehitystoiminnan osuutta sekä kiinnittää huomiota ulkomaisten investointien suuntautumiseen tietointensiivisille aloille. ICT-teollisuuden jalostusarvon lisääminen on nykyisellään merkittävä haaste kaikissa alueen maissa, johon voidaan kiinnittää huomiota muun muassa oikein suunnatuilla viranomaisaloitteilla. Markkinoiden jatkuvan kehityksen kannalta on oleellista myös entistä vahvempien kannustimien tarjoaminen kotimaisille ICT-yrityksille jotka omalla panoksellaan voisivat kasvattaa sektorin tuottamaa lisäarvoa.


More information:
Mirja Mäkelä
Research Associate
Turku School of Economics and Business Administration
Pan-European Institute
P.O. Box 110
20521 TURKU
FINLANDtel +358 2 3383 569
fax. +358 2 3383 268
internet: http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.