tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Kari Liuhto:
ENTISTEN NEUVOSTOYRITYSTEN SELVIYTYMINEN MUUTTUNEESSA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Väitöskirjassa on kartoitettu yli 1000 yrityksen sopeutumista muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön kuudessa entisessä neuvostotasavallassa: Latviassa, Liettuassa ja Virossa sekä Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä.

Väitöstutkimuksen perusteella voidaan esittää muun muassa seuraavat 10 teesiä:

(1) Neuvostoyritysten johtaminen muistutti enemmän yritysten johtamista markkinatalouksissa kuin yleisesti otaksutaan.

Tämä väittämä voidaan perustella siten, että neuvostoyritysten johtajat joutuivat omaksumaan lukuisia epävirallisia johtamiskeinoja pystyäkseen toteuttamaan suunnitelmakoneistolta saamansa tavoitteet. Vaikka ylhäältä annetut suunnitelmat määrittelivät, mitä yrityksen tuli tehdä, yritysjohto kykeni melko itsenäisesti päättämään, miten se viimekädessä toteutti suunnitelmat käytännössä.

(2) Tiukempi valvonta lisää yritystoiminnan vapautta.

Tämän paradoksaaliselta kuulostavan väitteen taustalla on joissakin ex-neuvostotasavalloissa vallitseva lainsäädännöllinen ja hallinnollinen kaaos. Tämän sekamelskan seurauksena sekä paikalliset että ulkomaiset yritykset voivat joutua yritysympäristön mielivallan uhreiksi. Tiukemman valvonnan avulla liiketoimintaympäristöstä tulee selkeämpi ja yhtenäisempi, mikä lisää lopulta yritysten toimintamahdollisuuksia. Selkeämmän ja yhtenäisemmän kontrollin avulla jälkisosialistisesta suhdeverkko- ja porsaanreikä-bisneksestä voitaisiin ottaa aimo askel kohden todellista kilpailutaloutta.

(3) Hallintokoneiston hitaampi kehitys jarruttaa yrityssektorin muutosvauhtia.

Koska yritykset eivät voi säädöksiä rikkomatta kehittyä nopeammin kuin mitä taloushallinnollinen kehys antaa niille mahdollisuuden, kehittämistoimia ei tulisi suunnata yksinomaan yritysten muutoksen tukemiseen, vaan myös hallinto- ja valvontajärjestelmän kehittämiseen.

(4) Yrityssektorin voimakkaasta kasvusta huolimatta kokonaistuotanto on romahtanut.

Yritysten lukumäärä on kasvanut tällä vuosikymmenellä noin 15-kertaiseksi. Yksinomaan Venäjälle on rekisteröity noin kolme miljoonaa yritystä ja 2-3 miljoonan haamuyrityksen arvioidaan toimivan, vaikka niitä ei ole rekisteröity. Silti entisen Neuvostoliiton alueella bkt on laskenut noin 40 prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana. Toisin sanoen uudet yritykset eivät ole kyenneet paikkaamaan keskusjohtoisen tuotantoverkoston luhistumista.

Uuden verkoston kehittyminen ei vaadi ainoastaan aikaa ja rahaa, vaan ennen kaikkea luotettavaa ja ennakoitavissa olevaa yritysympäristöä.

Uuden tuotantoverkoston rakentamisen kestosta antaa viitteitä se, että esimerkiksi kolme prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla ex-Neuvostoliitolta kuluu lähes 20 vuotta sen hajoamista edeltäneen bkt-tason saavuttamiseen ja huomattavasti pidempää ennen kuin kaikki ex-neuvostotasavallat ovat kehittyneen lännen tasolla. Taloudellinen transformaatio on onnistuessaankin vuosikymmenien rakennustyömaa.

(5) Aiemmasta menestyksestä voi syntyä ansa tulevalle menestykselle.

Mikäli kilpailutilanne ei pakota myös menestyksekkäimpiä yrityksiä kehittämään toimintojaan jatkuvasti, uhkana on mateleva talouskehitys. Matelevan talouskehityksen välttämiseksi talouspolitiikan tulisi pakottaa myös menestyksekkäimmät yritykset jatkamaan uudistuksiaan. Koska pakko näyttää johtavan mahdollisuuksia useammin todelliseen muutokseen, myös menestyksekkäimpiä yrityksiä tulisi pakottaa muutokseen kilpailun avulla. Valitettavasti aito yritysten välinen kilpailu on ex-Neuvostoliitossa yhä laimeaa. Tähän viittaa muun muassa se, että toimivien yritysten määrä asukaslukuun suhteutettuna on entisessä Neuvostoliitossa ainoastaan noin 1/3 siitä mitä se on EU:ssa.

(6) Suuri koko ei ole onnistuneen suorituksen tae.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että mikään tietty yrityskoko ei takaa menestystä. Siirtymätaloudet, kuten kaikki terveet taloudet, tarvitsevat dynamiikkaa kaikissa yrityskokoluokissa. Dynamiikan takaamiseksi neuvostoaikaisten dinosaurusten suoria ja epäsuoria tukitoimia tulisi vähentää ja konkurssilainsäädännön toimeenpanoa tehostaa. Suunnitelmatalouden dinosaurusten aikakausi on väistämättä ohi, minkä takia niiden elvyttämisyritykset on tuomittu epäonnistumaan. Panostus kehityskelpoisiin keskikokoisiin yrityksiin voisi luoda kaivattua dynamiikkaa.

(7) Johtamismuutoksessa muutos ei saisi olla itseisarvo, vaan pikemmin keino toiminnan tehostamiseksi.

Entisten neuvostoyritysten ei tulisi matkia länsiyrityksiä, vaan pikemmin valita siirtymäolosuhteisiin parhaiten soveltuvat länsiopit. Lännestä omaksutut johtamisopit eivät kuitenkaan saisi olla modernimpia kuin itse yritysympäristö. Mitä järkeä olisikaan ottaa käyttöön toimintatapoja, joita alaiset eivät ymmärrä tai liikekumppanit eivät hyväksy.

(8) Ulkomaiset yritykset eivät ole taloustransformaation moottori, vaan pikemmin tämän moottorin öljy.

Ulkomaisten yritysten suoranainen taloudellinen vaikutus entisessä Neuvostoliitossa on varsin vähäinen. Esimerkiksi vuonna 1998 tehtyjen suorien ulkomaisinvestointien arvo oli vain 0,3 prosenttia IVY-maiden bkt:stä. Lisäksi on muistettava, että suorien investointien virta koko entiseen Neuvostoliittoon jää tällä vuosikymmenellä alle 30 miljardiin dollariin. Vastavana ajanjaksona yksinomaan Venäjältä arvioidaan paenneen pääomia ulkomaille yli nelinkertainen määrä - 136 miljardia dollaria. Lisäksi vain joka kolmas noin 50000 Venäjälle rekisteröidystä ulkomaisesta yrityksestä toimii. Edellä esitetyt luvut osoittavat selkeästi, että länsiyritykset voivat olla parhaimmassakin tapauksessa ainoastaan transformaation tukijoita, ei sen vetäjiä.

(9) Varsin yhtenäinen neuvostoyrityksen johtaminen (Management Sovieticus) on pirstoutunut useaan toisestaan poikkeavaan johtamiskulttuuriin.

Merkittäviä johtamiskulttuurisia eroja ei ole yksinomaan entisten neuvostotasavaltojen välillä, vaan jopa niiden sisällä. Eroavuudet ovat kasvussa. Tämän takia 2000-luvun liikkeenjohtamista ex-Neuvostoliitossa voidaan kuvata termillä sateenkaari-cocktail. Tämän cocktailin neljä pääainesosaa ovat neuvostoaikaisten toimintatapojen perintö, kansallinen kulttuuri-identiteetti, kansainvälisen liiketoiminnan vaikutukset sekä turbulentin toimintaympäristön jättämät arvet liiketoiminnan moraaliin. Management Sovieticuksen osuus cocktailissa tulee hiljalleen vähenemään samalla kun kansallisen kulttuuri-identiteetin sekä kansainvälisen bisneksen vaikutukset tulevat voimistumaan. Liiketoimintakulttuurin moraaliset arvet antavat tälle cocktailille pitkäaikaisen jälkimaun.

(10) Siirtymä sosialistisesta talousjärjestelmästä kohden markkinataloutta ei ole historiallisesta ainutkertaisuudestaan huolimatta ainutkertaista yritysjohtamisen kannalta tarkasteltuna.

Siirtymän vaikutuksia yritysjohtamiselle voidaan verrata yritystoiminnan muutokseen voimakkaasti turbulenteissa yritysympäristöissä. Tämän takia uniikkien organisaatio- ja johtamisteorioiden luominen siirtymätalouksiin ei liene välttämätöntä, vaikka siirtymätalouksien erityispiirteet tuleekin huomioida yhdistettäessä länsiteorioita idän yritystoiminnan murrokseen.

Länsiteorioiden ja itäempirian voimallisemman yhdistämisen avulla voidaan rakentaa kaksisuuntainen silta idän ja lännen välillä. Tämän sillan kautta länsimaat kykenevät ymmärtämään paremmin yritysten muutosta siirtymätalouksissa ja näin kohdentamaan taloudellista apuaan tehokkaammin. Vastaavasti idän siirtymä toimii eräänlaisena muutoslaboratoriona, joka ei voi auttaa perinteisiä markkinatalouksia varautumaan ennakolta yritystoiminnan yllättäviin muutoksiin turbulenteissa olosuhteissa.


More information
Turku School of Economics and Business Administration
Pan-European Institute
Informaatiopalvelut:
Kari Pohjola 02-4814 556
internet:
http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Turku School of Economics and Business Administration/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.