tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.7.2004

Hannu Pirilä
PUOLAN MARKKINOILLE? KATSAUS PUOLAN
TALOUTEEN JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
Pan-Eurooppa Instituutti. Baltic Business Network.
Kesäkuu 2004
Lue koko raportti

    Raportin sisältö

Raportin tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja analysoitua tietoa Puolan markkinoista, Puolan talouden viimeaikaisesta kehityksestä ja maan liiketoimintaympäristön erityispiirteistä. Puola on vappuna 2004 Euroopan unioniin liittyneistä maista ylivoimaisesti suurin ja monella tapaa erityislaatuinen.

Raportissa tarkastellaan aluksi Puolaa kokonaisuudessaan ja sen jälkeen maan eri alueita ja niiden ominaispiirteitä. Lisäksi perehdytään Puolan makrotalouden viimeaikaiseen kehitykseen ja talouskasvun edellytyksiin sekä verrataan Puolan kehitystä suhteessa muihin uusiin EU-maihin.

Raportissa selvitellään myös eri elinkeinoelämän sektoreiden tilaa ja kehitystä ja selvitetään maan ulkomaankaupan rakennetta sekä sitä miten ulkomaiset yritykset ovat investoineet Puolaan.

Lisäksi käydään lyhyesti läpi Puolan liiketoimintaympäristöön ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä ja ulkomaisten yritysten asemaa. Lopuksi tarkastellaan ensin miten suomalaisyritykset ovat panostaneet uusien EU-maiden markkinoille ja sen jälkeen suomalaisyritysten vientiä ja etabloitumista Puolaan sekä arvioidaan EU:n laajentumisen vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön ja hahmotellaan millä sektoreilla olisi potentiaalia suomalaisyrityksille.

Seuraavassa valikoituja otteita raportista:

Suomen ja Puolan välinen kauppa

Puolan osuus Suomen EU-liittyjämaaviennistä on kasvanut hiljalleen, mutta on edelleen melko pientä, kun huomioidaan maan talouden koko ja väestön määrä. Vienti Puolaan muodostaa alle 2% Suomen kokonaisviennin arvosta ja on selvästi pienempi kuin vienti väestöltään noin 30 kertaa pienempään Viroon.

Viennissä Puolaan kaksi tuoteryhmää ovat hallitsevia: puhelin-, radio-, ja tv-laitteet sekä paperi- ja pahvituotteet. Myös rauta ja teräs sekä muovituotteet ovat Suomen Puolan viennissä tärkeitä tuoteryhmiä. Vuonna 2003 yleiskäyttöisten teollisuuskoneiden ja laitteiden vienti kasvoi 41%, eri toimialojen erikoiskoneiden 32% ja puhelin-, radio-, ja tv-laitteiden 28% edellisvuodesta. Voimakoneiden ja moottorien sekä muiden sähkökoneiden ja laitteiden vienti laski noin 20%.
Suomen Puolan-tuonnissa energiatuotteiden (kivihiilen) osuus on selvästi suurin ja kasvoi viime vuonna 7% edellisvuodesta. Hedelmien ja kasvisten tuonti kasvoi 30% ja huonekalujen tuonti 22% vuodesta 2002. Vastaavasti moottoriajoneuvojen ja muiden metallien tuonti laski 34% vuodesta 2002.

Suorat investoinnit

Suomen Pankin mukaan suomalaisten suorien sijoitusten kanta Puolassa oli vuoden 2002 lopussa 345 miljoonaa euroa, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sijoituskanta Virossa oli yli 600 miljoonaa euroa ja Unkarissakin hieman Puolaa suurempi. Suurin suomalainen sijoitus Puolaan on Sampon noin 200 miljoonan dollarin sijoitus. Seuraavana tulevat Huhtamäki Van Leerin, Sanitecin, Metsä Tissuen ja Parocin investoinnit. Suomalaiset tukku- ja vähittäiskauppaliikkeet ja elektroniikkateollisuuden yritykset eivät ole vielä investoineet Puolaan.

Suomalaisten suorien sijoitusten kanta Puolassa 31.12.2003
Investoija
Invest.
(mil. USD)
Sektori
Sampo
Huhtamäki Van Leer
Sanitec
Metsä Tissue
Paroc Group
Fortum
Rautaruukki
KWH Group
Oras
Raisio Group
Suomi Mutual Life Assurance
ADDTEK Holding
HK Ruokatalo
Nordic Environment Finance
Finnfund
Ensto Sekko
Carrus
Lännen tehtaat
Martela
200
59
50
35
30
20
14
13
10
10
8
6
5
5
5
3
3
2
2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kumi- ja muovituotteet
Muut ei-metallituotteet
Massa ja paperi
Muut ei-metallituotteet
Polttoaineiden vähittäiskauppa
Metallituottee
Kumi- ja muovituotteet
Koneet ja laitteet
Elintarvikkeet
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Muut ei-metallituotteet
Elintarvikkee
Massa ja paper
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Autoteollisuus
Elintarvikkeet
Kauppa- ja korjauspalvelut
Lähde: Finpro [PaIiIz]
Kasvavat markkinat – jäykkä liiketoimintaympäristö

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan yritykset pitävät Puolaa yhtenä kiinnostavimpana investointialueena maailmassa. Ernst & Youngin toukokuussa 2004 ilmestyneen tutkimuksen mukaan houkuttelevimmat suorien sijoitusten kohdemaat ovat Kiina, Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia, ja viidentenä Puola. Tutkimus perustui yli 500 suuren yrityksen johtohenkilöiden haastatteluihin keväällä 2004.

Yritysten Puolaan sijoittumisen etuina pidetään yleensä maan hyvää sijaintia LänsiEuroopan ja Itä-Euroopan välissä ja markkinoiden kasvupotentiaalia. Lisäksi alhaiset tuotantokustannukset ja suhteellisen hyvin koulutettu työvoima tukevat Puolan valintaa. Muina Puolaan sijoittumisen etuina on mainittu mm. maan EU-jäsenyyden mukanaan tuomat suuret EU-varoilla toteutettavat infrastruktuurihankkeet.

Toisaalta voidaan todeta, että edellä kuvatut vahvuudet mainitaan yleisesti kaikkien uusien EU-maiden ja muiden siirtymätalouksien kohdalla. Puola ei voi ikuisesti olla ”lupaava sijoituskohde”. Baltian ja Keski-Euroopan uudet EU-maat ovat ohittaneet Puolan monessa mielessä, mikä näkyy mm. suorien ulkomaisten sijoitusten määrissä. Keskeinen syy Puolan huonoon menestykseen on ollut maan liiketoimintaympäristön hidas kehittyminen.

Viimeaikoina Puolassa on herätty ymmärtämään, että yritystoiminnan puitteiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta maan talouskasvu ja suorien ulkomaisten sijoitusten määrä lähtee parempaan kasvuun. Toukokuussa 2004 Puolan parlamentti (Sejm) hyväksyi uuden lain, jonka avulla yrityksen perustaminen nopeutuu ja helpottuu, ja toivottavasti suurimmat byrokraattisen esteet poistuvat. Laki vähentää myös merkittävästi niiden toimialojen määrää, joille yrityksen perustamiseen täytyy saada erityislupa.

Millä aloilla on suomalaisille yrityksille potentiaalia?

Vaikka myös suomalaisyritysten kiinnostus Puolan markkinoita kohtaan on kasvanut viime vuosina, suorat sijoitukset ovat jääneet vähäisiksi, kun huomioidaan maan koko ja markkinoiden potentiaali. Vuonna 2002 sijoituskanta jopa aleni edellisvuodesta. Viime vuonna vienti kasvoi 8% edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin pienempi kuin huippuvuonna 2001.

ETLA julkaisi vuoden 2004 alussa tutkimuksen suomalaisyritysten strategioista uusissa EU-maissa. Tutkimus perustui pääosin Baltian maissa ja Puolassa toimivien suomalaisyritysten näkemyksiin ja odotuksiin. Tutkimuksen keskeinen tulos oli se, että suurin osa Baltiassa ja Puolassa toimivista suomalaisyrityksistä aikoo laajentaa toimintaansa alueella. Selkeästi tärkein laajentamisen muoto on kuitenkin suora vienti alueelle, toisena alihankinta ja kolmantena toiminnan laajentaminen paikanpäällä. Tutkimuksen mukaan joidenkin toimintojen siirtämistä uusiin EU-maihin harkitsee alle kolmannes tutkimukseen osallistuneista yrityksistä. Tärkein motiivi toimia uusien jäsenmaiden suuntaan on maiden kasvavat markkinat ja vasta toisena alhainen kustannustaso.

Finpron Varsovan vientikeskuksen päällikkö Markku Kuismin arvioi suomalaisyrityksillä olevan mahdollisuuksia Puolassa erityisesti seuraavilla aloilla:

• Rakentaminen ja EU-rahoitteiset julkiset hankinnat. Pääurakat menevät suurille kansainvälille konsortioille, mutta ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia myös laitetoimittajille, aliurakoitsijoille, suunnittelijoille, valvojille ja kouluttajille.
• Ympäristöteknologia. Vuoteen 2006 mennessä Puolassa suljetaan 300 kaatopaikkaa ja avataan 50 uutta, joissa tarvitaan mm. lajittelu-, kierrätys- ja kompostointiosaamista.
• Konepajatuotanto ja metalliteollisuuden alihankinta. Puolan alhainen kustannustaso ja keskeinen logistinen sijainti tarjoavat erinomaisia alihankintamahdollisuuksia.
• Tietoliikenne ja tietotekniikka. Mm. pankit, vakuutuslaitokset ja julkiset virastot tekevät suuria investointeja atk-laitteisiin, järjestelmiin ja ohjelmistoihin.
• Elintarvikehygienia. Lähes 2000 liha-alan yritystä ja sadat meijerit joutuvat investoimaan hygienian parantamiseen ja kylmäketjuun turvatakseen toimilupansa EU:n sisämarkkinoilla.
• Elintarvikekauppa. Tuontitullien poistaminen avaa markkinat ulkomaisille elintarvikkeille. Mm. ruotsalaiset yritykset uskovat kaksinkertaistavansa oman elintarvikevientinsä Puolaan.
• Agri-alan ja metsäteollisuuden laitteet. (Lähde: Finpro, maaraportti).

Yrityksen ei kuitenkaan kannata lähteä Puolaan kevyin perustein, sillä kilpailu markkinoilla on kovaa ja tulee varmasti kiristymään lähivuosina. Puolaan ei myöskään kannata yrittää myydä sellaista tavaraa, joka ei vastaa länsimaisia vaatimuksia eli tuotteen ja palvelun laadun tulee olla kunnossa.

Lue koko raportti


More information
Turku School of Economics and Business Administration
Pan-European Institute
Informaatiopalvelut:
Kari Pohjola 02-4814 556
internet:
http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Turku School of Economics and Business Administration/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.