Studies Eastern European Markets
Eastern European Markets
September 2005

Venla Laakkonen, Tauno Tiusanen, Jari Jumpponen
VENÄJÄLLE – MUTTA MINNE? SUOMALAISYRITYSTEN INVESTOINNIN SIJAINTIPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT ULKOISET TEKIJÄT
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Northern Dimension Research Centre
Publication 18

Download the publication in PDF format.


    Johtopäätökset

Tutkimuksen päätehtävä oli selvittää ne yrityksen ulkoiset pääkriteerit, joiden nojalla suomalaisyritykset tekevät päätöksensä, kun heidän on päätettävä minne Venäjän alueelle he toimintojaan sijoittavat. Tutkimuksen päätehtävän lisäksi pyrittiin lisäksi 1) selvittämään vaikuttaako yritystyyppi (toimiala, koko, kansainvälistymistavan valinta jne.) päätöksentekokriteereihin; 2) yhdistää yritysten vastaukset ja aluetilastoista saatavat indikaattorit ja tämän jälkeen arvioida, minne Venäjän alueilla suomalaisyritysten kannattaisi investoida ja 3) selvittää alueellisiin investointitilastoihin tukeutuen, ovatko suomalaisyritykset investoineet näille kyseisille, ”potentiaalisimmille” alueille. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset on esitetty seuraavassa.

Suomalaisten suorien sijoitusten sijaintipaikkaan vaikuttavat tekijät
(1) Markkinapotentiaali on tähän tutkimukseen vastanneiden yritysten mielestä tärkein sijaintipaikan valintaan vaikuttava tekijä. Huomionarvoista on, että markkinapotentiaali on tärkein tekijä riippumatta vastanneen yrityksen toimialasta, liikevaihdosta tai kansainvälistymismuodosta. Yritysten vastausten perusteella markkinapotentiaalin painoarvo sijaintipaikan valinnassa on 36%. Luku on hieman korkeampi (38%) niiden yritysten parissa, joilla on kokemusta investointitoiminnasta Venäjällä. Seuraavaksi tärkeimmät yksittäiset tekijät investointikokemusta omaavien suomalaisyritysten vastauksissa olivat toimiva infrastruktuuri (13%), alhainen kustannustaso (13%) ja resurssit (13%).

(2) Suomalaisyritykset eivät vaikuta valitsevan Venäjän-yksikkönsä sijaintia luonnonvarojen läheisyyden perusteella. Huolimatta siitä, että siirtymätaloudet on perinteisesti nähty houkuttelevina toimintaympäristöinä nimenomaan edullisten työvoimakustannusten ja halpojen raaka-aineiden vuoksi, eivät tähän tutkimukseen osallistuneet suomalaisyritykset antaneet niille erityistä painoarvoa kysyttäessä sijainnin valintaperusteita Venäjän eri alueiden kesken. Vaikka useat suuret länsiyritykset ovat olleet kiinnostuneita Venäjän luonnonvaroista, ei samansuuntaista kiinnostusta ollut havaittavissa suomalaisyritysten vastauksissa.

(3) Maantieteellinen läheisyys Suomeen oli kolmanneksi tärkein sijaintiin vaikuttanut tekijä suomalaisyrityksille. On yllättävää, että maantieteelliselle läheisyydelle annetaan edelleen suuri painoarvo, joskin sen tärkeys vaikuttaa hieman vähentyneen viime vuosina.

Investointimuodon ja toimialan vaikutus sijaintiperusteisiin
Tutkimukseen osallistuneet yritykset ilmoittivat ensinnäkin käyttävänsä sijaintipaikan valinnassa samoja kriteerejä riippumatta siitä, oliko kyseessä suora sijoitus uuteen (tuotanto)yksikköön, yritysosto tahi yhteisyritys. Ainoastaan kysyttäessä yleisten taloudellisten tekijöiden merkitystä vastauksissa oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevä ero suoran sijoituksen (yritysosto tai uuden yksikön perustaminen) tehneiden yritysten ja muuta kansainvälistä toimintamallia (yhteisyritys, vienti) toteuttaneiden välillä.

Toisekseen kyselyyn vastanneet suomalaisyritykset vaikuttivat käyttävän samoja sijaintipaikan valintakriteerejä toimialasta riippumatta. Eri toimialoja edustaneiden yritysten vastaukset eivät poikenneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Aiemmissa tutkimuksissa yrityksen koon vaikutusta sijaintipaikan valintaan ei juurikaan ole tutkittu. Tämän tutkimusten tulosten perusteella pienten ja suurten suomalaisyritysten päätöksentekokriteereissä on eroja. Tähän tutkimukseen osallistuneet liikevaihdoltaan ja työntekijämäärältään suuret yritykset vaikuttivat poikkeuksetta olevan pienempiä yrityksiä markkinaorientoituneempia – mitä suurempi yritys, sitä suuremman painon se antoi markkinoiden suuruudelle. Pienemmät yritykset sitä vastoin arvostivat enemmän alhaista kustannustasoa ja resurssien saatavuutta.

Vaikuttaakin siltä, että suurten yritysten tapauksessa paikalliset resurssit (koulutustaso, työvoiman saatavuus, luonnonvarat) eivät ole avainasemassa, koska nämä yritykset ovat tarvittaessa kykeneviä hankkimaan tarvitsemansa resurssit keskitetysti yrityksen sijainnista riippumatta (joko muualta Venäjältä tai ulkomailta).

Houkuttelevimmat sijaintipaikat suomalaisyritykselle
Tulosten valossa Moskova ja Pietari ovat edelleen potentiaalisimmat paikat Venäjälle sijoittuvalle yritykselle, kun arviointikriteereinä käytetään suomalaisyritysten antamia kriteerejä. On kuitenkin huomattava, että myös monet muut Venäjän alueet täyttävät suomalaisyritysten kriteerit. Lähes poikkeuksetta nämä alueet sijaitsevat Uralin länsipuolisissa osissa Venäjää, jossa asuu noin maan 70% väestöstä. Koska tähän kyselyyn vastanneet suomalaisyritykset kertoivat ensisijaisesti hakeutuvan suurille markkina-alueille, eivät verraten harvaan asutut Uralin itäpuoliset alueet ole niiden näkökulmasta houkuttelevia.

Moskova ja Pietari ovat selvästi suosituimpia myös tarkasteltaessa tähän mennessä Venäjällä toimivien suomalaisyritysten sijaintipaikkoja. Tämän tutkimuksen puitteissa ei kausaalisuutta koskevia johtopäätöksiä ole mahdollista tehdä – yritysten vastauksista ei käy ilmi, missä määrin sijoittumispäätökset on tehty kerrottujen kriteerien perusteella, koska päätöksentekokriteereitä on kysytty jälkikäteen. Joka tapauksessa suomalaisyritysten on syytä huomioida myös muiden alueiden kuin Moskovan ja Pietarin potentiaali, koska kilpailu näissä kahdessa kaupungissa on huomattavasti kovempaa kuin muualla.

Tähän tutkimukseen vastanneiden suomalaisyritysten nimeämät sijaintipaikan valintaan vaikuttaneet tekijät eivät olennaisesti poikkea aiemmissa tutkimuksissa esille tulleista päätöksentekokriteereistä. Yleismaailmallisesti tärkeimpinä tekijöinä nimetyt (1)markkinapotentiaali; (2) toimiva infrastruktuuri ja (3) kustannusedut tulivat korostetuimpina esille myös kysyttäessä suomalaisyritysten sijoittumiseen Venäjän eri alueille vaikuttaneita tekijöitä. Edellä mainittujen kolmen tekijän joukossa kustannusedut saivat kuitenkin ennakkooletuksiin verrattuna pienemmän painoarvon.

Download the publication in PDF format.


More information:
Lappeenranta University of Technology
Northern Dimension Research Center
P.O.Box 20, FIN-53851 Lappeenranta, Finland
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.