tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Karhunen, Päivi (2001)
METALLITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLÄ. ETELÄSAVOLAISTEN JA PIETARILAISTEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA TUOTANNOLLISESTA YHTEISTYÖSTÄ.
HSE Mikkeli Business Campus Publications, N-5

Metalliteollisuus on Etelä-Savossa toimiala, jolla on suhteellisesti eniten kauppasuhteita Venäjälle. Toimintamuodoista alihankinta on erityisen kiinnostava Venäjän edullisen kustannustason vuoksi. Suomalaisyritysten tuotannollista toimintaa Venäjällä on tutkittu tähän asti lähes yksinomaan suorien sijoitusten näkökulmasta, kun taas alihankintaa ja muita tuotannollisen yritysyhteistyön muotoja ei juurikaan ole tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimuksen keinoin selvittää, millaisia kokemuksia eläsavolaisilla metallialan yrityksillä on tuotannollisesta yhteistyöstä venäläisyritysten kanssa ja mitkä ovat suurimmat yhteistyön esteet. Pietarilaisia metallialan yrityksiä haastattelemalla selvitettiin, millaisia kokemuksia niillä on suomalaisten yritysten kanssa toimimisesta ja mitä ongelmia yhteistyössä on ilmennyt. Käytännön kysymysten lisäksi käsiteltiin osaamisen siirtoa Venäjälle alihankinnan kautta. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa eteläsavolaista ja kahdeksaa pietarilaista metallialan yritystä.

Eteläsavolaisten yritysten motiiveina aloittaa alihankinta Venäjällä on alhaisempi kustannustaso ja pääsy Venäjän markkinoille. Partnerin valinnassa pidetään tärkeänä ennen kaikkea sen teknisiä valmiuksia suoriutua alihankinnasta. Partnerin taustaa ei useinkaan pidetä tärkeänä, osittain koska sen arviointia pidetään lähes mahdottomana. Yhteistyössä ilmenneistä ongelmista niin eteläsavolaiset kuin pietarilaisetkin tapausyritykset mainitsevat useimmin laatuun ja toimitusaikoihin liittyvät ongelmat, joita on ollut lähes kaikilla haastatelluista yrityksistä. Eteläsavolaiset yritykset ovat kokeneet ongelmaksi myös sopimusten pitämättömyyden ja partnerin 'epärealistiset' käsitykset esimerkiksi hinnoittelusta ja omasta osaamisesta. Pitkäaikaista yhteistyötä länsiyritysten kanssa tekeville pietarilaisyrityksille on yhteistä se, että ne panostavat sekä henkilöstön koulutukseen että tuotteidensa laatuun. Lisäksi ne suhtautuvat realistisesti omaan osaamiseensa, eli ryhtyvät vain sellaiseen yhteistyöhön jonka ne tietävät varmasti osaavansa. Liiketoimintaosaamisen siirtoon venäläispartnerille eivät eteläsavolaiset yritykset halua ryhtyä, koska siitä ei ole niille välitöntä taloudellista hyötyä. Teknologian siirtoonkin ollaan usein haluttomia vähäisten resurssien takia. Partneriksi etsitäänkin lähes aina yritystä, jolla on tarvittava osaaminen valmiina ja mielellään kokemusta länsimaisten yritysten kanssa toimimisesta.

Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että suomalaisyritykset voisivat vähentää alihankintayhteistyön ongelmia kiinnittämällä nykyistä enemmän huomiota venäläispartnerin taustojen ja motiivien selvittämiseen, partnerin liiketoimintakulttuurin tuntemukseen ja sen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Koska etenkin pk-yritysten resurssit ovat usein riittämättömät itsenäiseen tiedonhankintaan, yhteistyötä suunnitteleville yrityksille tulisi tarjota koulutusta ja niiden tarpeisiin kohdennettua tutkimustietoa vastapuolen liiketoimintakäytännöistä ja –kulttuurista, sekä tietoa venäläisyritysten taustoista. Koulutustarjontaa tulisi kohdentaa myös venäläisten alihankkijoiden liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.


Lisätietoja:
Tutkija Päivi Karhunen
Helsingin kauppakorkeakoulu
Venäjän ja Baltian keskus
PL 1210 (Hietaniemenkatu 2)
00101 Helsinkipuh.09-4313 8872
fax 09-4313 8899
e-mail paivi.karhunen@hkkk.fi

http://www.hkkk.fi/cemat

Compiler Trade Web Site: Studies:
Helsingin kauppakorkeakoulu/index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.