tutkimuia
Eastern European Markets
Colin Hazley - Inkeri Hirvensalo
BARRIERS TO FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE BALTIC SEA REGOION

Vaikka suorat ulkomaiset sijoitukset maailman laajuisesti kasvoivat vuonna 1996, sijoitukset Keski- ja Itä-Eurooppaan supistuivat. Itämeren transitiomaiden joukossa Puola on houkutellut eniten suoria sijoituksia, enemmän kuin kaksi kertaa niin paljon kuin Venäjä.

Baltian maissa sijoitukset Viroon kasvoivat huomattavasti vuosina 1993-94, minkä jälkeen kasvu on pysähtynyt, kun taas sijoitukset Latviaan ovat jatkaneet kasvuaan. Suorat sijoitukset Liettuaan ovat jääneet selvästi Viroon ja Latviaan tehtyjä sijoituksia pienemmiksi, mutta siitä huolimatta kasvaneet voimakkaasti vuonna 1996.

Ulkomaiset sijoittajat kohtaavat näissä maissa suuren joukon vaikeuksia, jotka yhdessä muokkaavat investointi-ilmapiiristä ulkomaisten yritysten toimintoja rajoittavan. Ulkomaiset sijoittajat voisivat kuitenkin tarjota tietoja ja taitoja, joilla on merkitystä transitiomaiden kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maiden välillä on sekä yhtäläisyyksiä että eroavuuksia suorien sijoitusten esteissä. Ensiksi, yritykset ovat kohdanneet Venäjällä selvästi enemmän suorien sijoitusten esteitä kuin Baltian maissa tai Puolassa. Toiseksi, kokemukset ovat kaikissa maissa yhtäläiset siinä, että eniten vaikeuksia on aiheuttanut nopeasti muuttuvat lainsäädäntö sekä epäyhtenäiset, joskus jopa takautuvat toimeenpanosäännökset erityisesti kirjanpidossa ja verotuksessa. Kolmanneksi, vaikka transitiomaissa on helppo löytää korkean teknillisen koulutuksen omaavaa henkilökuntaa, tutkimus osoitti selvästi, että liikkeenjohdollisista, markkinointiin , kirjanpitoon ja rahoitukseen liittyvistä tiedoista ja taidoista on pulaa.


Inquiries and Orders
Taloustieto Oy
Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki.
Puh. (09) 609 909, fax (09) 601 753.
tilaukset@taloustieto.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
ETLA/Index
Studies on emerging markets/Index
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.